Jump to content

ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⴽⵎⴰⵎⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⴽⵎⴰⵎⵏ ⴳⴰⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⴰⵎⵉⵡⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⴷⴰ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵓⵥ ⵜⴰⵏⴼⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵇⵇⴰⵕⵉⴹⵏ. ⵜⴱⴹⴰ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⴽⵎⴰⵎⵏ ⵅⴼ ⵙⵉⵏ :

  • ⴰⵣⵔⴼ ⴰⵎⵉⵡⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵜⵓⵇⵏⴰ ⵏⴳⵔ ⵙⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⵉⴹⴼⵓⵕ ⵡⴰⵢⵢⴰⴹ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵉⵇⵇⴰⵕⵉⴹⵏ, ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵖ ⴰⵙⴱⴷⴷ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ, ⴷ ⵉⵍⴰ ⵅⴼ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⴰⵢⵍⵉ ⵉⴹⴼⵓⵔⵜ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ.
  • ⴰⵣⵔⴼ ⴰⴽⵎⴰⵎ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵜ ⵅⴼ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵜⴰⴽⵎⴰⵎⵜ ⵙ ⵜⴰⵍⴽⴽⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ, ⴱⵍⴰ ⴰⴷ ⵢⵓⵔⵔⵉ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ.[1]

ⴰⵏⵡⴰⵏ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⴽⵎⴰⵎⵏ [2]

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ:

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵡⴰⴷ ⴰⵢ ⴳⴰⵏ ⴰⵎⴷⵡⴰⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⴳⵉⵙ ⵏⵜⵜ, ⴰⵔ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵜⴰⴽⵎⴰⵎⵜ ⴷ ⵓⵙⵖⵍⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⵙⵢⵓⵙ ⵏⵏⵙ ⴽⵓⴷⵏⴰ ⵉⵔⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⴰⴷ. ⴽⵓⴷⵏⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⵡⴽⵙⴰ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵉⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⴰⴷ, ⴰⵔ ⵉ ⵜⴳⴰ ⴰⵣⵔⴼ ⴰⴷ ⴰⵣⵔⴼ ⴰⵏⵇⵙⵉ.

ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵜⵔⵣⴰⴼⵜ:

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⴳⴰ ⵜ ⴰⵣⵔⴼ ⴰⴽⵎⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵖⵍⵍⴰ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵜⴰⴽⵎⴰⵎⵜ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ.

ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵏ ⵙ ⴰⵣⵔⴼ ⵜⵉⵍⵉⵜ :

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
ⴰⵣⵔⴼ ⴳ ⵓⵙⵏⴼⵓ
[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵓⵙⵓⵍ
[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ
[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵓⵣⵓⵔ
[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵓⵖⴰⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵉⵖⵣⵉⴼⵏ
[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷ
[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵓⵏⴼⵓⵙ
[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⴽⵎⴰⵎⵏ ⵜⵉⴹⴼⴰⵕⵏⵉⵏ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴳⴰⵏ ⵜ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵜⵓⴳⵉⵏ ⴰⵙⵏⵉⵎⴰⵏ ⵡⴰⵔ ⵉⵍⵉ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⴰⵎⵉⵡⴰⵏ ⴷ ⴰⵔ ⵜⵜⵏ ⵉⵜⵍⵉⵃ ⴽⵓⴷⵏⴰ ⵉⵏⵓⵖⴱⴰ ⴰⵣⵔⴼ ⴰⵎⵉⵡⴰⵏ, ⴱⴹⴰⵏ ⵅⴼ ⴽⵕⴰⴹ :

ⵕⵀⵏ ⴰⵙⴼⵍⵙⴰⵏ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴷⴰ ⵉⵜⵓⴳⵉ ⵙ ⵜⵎⵔⴳⴰⵍⵜ ⵏⴳⵔ ⴰⵏⴹⴼⵓⵕ ⴰⵕⵀⴰⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵖⴰⵎⵜ ⵅⴼ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴼⵔⴽⴰ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵣⵎⵔ ⴰⵏⴹⴼⵓⵕ ⴰ ⴳⵉⵙ ⵉⵙⵙⵓⵢⵙ ⴰⵔ ⴷ ⵉⵔⵔⴰⵔ ⵉ ⵓⵕⵟⵟⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵉⴳ ⵓⵔ ⵜⵜⵏ ⵉⵔⵔⴰⵔ ⴰⵔ ⵜⵏⵣⴰ ⵜⴰⴼⵔⴽⴰ ⴰⵏⵏ ⴳ ⵜⴰⴷⵍⵍⴰⵍⵜ.

ⵕⵀⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵍⵍⴰ ⵅⴼ ⵜⴼⵔⴽⴰ ⴷ ⵉⵔⵓⴽⵓⵜⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵍⵉⵏ ⴰⴳⵓⵏⵙ ⵏⵙ , ⵉⵍⴰ ⵅⴼ ⴰⵏⴹⴼⵓⵕ ⴰⴷ ⵉⵙⵍⴽⵎ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵖⴰⵎⵜ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰⵔ ⴷ ⵉⴼⵔⵓ ⴰⵙ, ⵉⴳ ⵓⵔ ⵉⴼⵔⵉ ⴰⵙ ⴰⵔ ⵜⵣⵔⵉ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴼⵔⴽⴰ ⵙ ⵓⵕⵟⵟⴰⵍ.

ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵜⴱⵖⵓⵔⵜ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⴳⴰ ⵜ ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⴰⵔ ⵜ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵓⵣⵔⴼ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵖⴰⵎⵜ ⵅⴼ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴹⴼⴰⵕ ⵏⵖ ⴽⵔⴰ ⴳⵉⵙ ⵏⵜⵜ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⴰⵎⵥ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵖⴰⵎⵜ ⴰⵣⵔⴼ ⵏⵙ ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵓⵙⵏⵙⵓ ⵅⴼ ⵉⵔⵓⴽⵓⵜⵏ ⵏ ⴰⵎⵙⵙⴰⵖ ⵍⵉ ⵓⵔ ⵉⴼⵔⵉ .

ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵉⵔⴳⴰⵢⵏ

ⴰⵙⵍⴳⵏ ⴰⵏⵙⴱⴰⴱ

ⴰⵣⵔⴼ ⵓⵙⵍⵉⴳ