Jump to content

ⵉⵜⵉⴱⵉⵜⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵉⵜⵉⴱⵉⵜⵉⵢⵏ ⴳⴰⵏ ⴰⵖⵔⴼ ⴳ ⴰⵙⵢⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵜⵉⴱⵉⵜ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⴰⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⴷⴰ ⵜⵜⵉⴷⵉⵔⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏⵏⵙⵏ ⴷⵉ ⵜⵉⴱⵉⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⴰⴷⵔⵙⵉ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏⵏⵙ ⵏⵉⴳ ⵏ 5% ⵜⵜⵉⴷⵉⵔⵏ ⴳ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵓⵣⵡⴰⴳ ⴰⵎ ⵍⵀⵉⵏⴷ ⴷ ⴱⵓⵜⴰⵏⵏⵉⴱⴰⵍ  ⴷ ⵜⵉⵡⵉⵏⴰⴽ ⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ ⴷ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰⵓⵔⵓⵒⴰ .ⴹⴼⴰⵔⵏ ⵉⵜⵉⴱⵉⵜⵉⵢⵏ ⵉ ⵜⴱⵓⴷⵉⵜ ⵜⵍⵍⴰ ⴷⴳⵙⵏ ⵜⴰⴷⵔⵙⴰ ⴹⴼⵔⵏ ⵉ ⵓⵙⴳⴷ ⵏ  ⵍⴱⵓⵏⵓⵀⵉ ⵢⵉⵡⵏ ⵡⴰⵢⵢⴰⵡ ⵙⴳ ⵜⴱⵓⴷⵉⵜ ⵜⴰⵜⵉⴱⵉⵜⵉⵜ ⴷⵉⵙ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵙⴳ ⵉⵃⵢⴰⵡⵉⵢⴰⴷ ⵛⴰⵎⴰⵏⵢⴰ؛ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉⵙ ⴰⵡⴷ  ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ ⵙⴳ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏ  ⵍⴽⴰⵛ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵜⵉⴱⵉⵜⵉⵢⵏ ⵙ ⵓⵥⵓⵕ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]