Jump to content

ⵉⵃⴰⴼⵚⵉⵢⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ
ⴰⴷⵔⵉⵎ ⵏ ⵉⵃⴰⴼⵚⵉⵢⵏ

ⵉⵃⴰⴼⵚⵉⵢⵏ ⵏⵖ `ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵃⴰⴼⵚ` ⴳⴰⵏ ⴰⵥⵓⵕ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙⴳ ⵉⵎⵚⵎⵓⴷⵏ ⵏⴱⴰⴹⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ، ⴷ ⴰⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔⵟⴰⵔⴰⴱⵍⵓⵙⵍⵉⴱⵢⴰ ⵊⴰⵔ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ 1299-1574. ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵃⴰⴼⵚⵉⵢⵏ ⴳ ⵜⵇⴱⵉⵍⵜ ⵏ ⵀⵏⵜⴰⵜⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⴰⵟⵍⴰⵙ . ⵜⵓⵙⴰⴷ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏ ⵃⴰⴼⵚ ⵄⵓⵎⴰⵔ (1174-1195) ⵢⴰⵏ ⵏ ⵍⵊⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⴷ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⵏ ⵜⴰⵛⴼⵉⵏ ⴱⵏ ⵜⵓⵎⵔⵜ. ⵉⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵉⵎⵡⴰⵃⵃⴷⵏ ⵖⴰⴼ ⵜⵓⵏⵙ. ⵢⵙⵙⴽⵔ ⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⴰⴱⵓ ⵣⴰⴽⴰⵔⵢⴰ ⴰⵃⵉⴼⵙⵉ (1228-1499) ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⵖⴰⴼ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵢⴱⵔⵔⴰⵃ ⵙ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ ⴷ ⵢⵥⴹⴰⵔ ⴰⴷ ⵢⵙⴱⴻⴷⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⵅⵍⴼⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵓⵃⵃⵉⴷⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⴳⵉ. ⵢⵣⵣⵔⵓ ⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵔⵏⵓ ⴳ (1249-1277) ⵖⴰⴼ ⵍⵃⵎⵍⴰ ⵜⴰⵚⴰⵍⵉⴱⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ (ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ 1270)، ⴰⵡⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ. ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵜⵥⵉⵏ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵏⵙ. ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵏⴰⵖⴰⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵊⴰⵔ ⴰⵙⵏ. ⴳ ⵓⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 13 ⵢⴼⴼⵓⵖ ⵙⴳ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵙⵉⵏ ⵡⴰⵢⵢⴰⵡⵏ، ⵢⵏⴰⴱⴹ ⵢⴰⵏ ⴷⵉⵙⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴱⴰⴳⵢⴰⵜ ⴷ ⵡⴰⵢⴹ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵇⵓⵙⵟⵓⵏⵜⵉⵏ. ⴳ ⴰⵣⴳⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 14 ⵓⵎⵥⵏ ⵉⵎⴰⵔⵉⵏⵉⵢⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ. ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵊⵍⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⵉⵏⵉⵢⵏ ⵜⵙⵙⵓⵖⴰⵍⴷ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵃⴼⵚⵉⵜ ⴰⴷⵡⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴷ ⴰⵏⴱⴱⴰⴹ ⵏ ⴰⴱⵓ ⵍⵄⴰⴱⴱⴰⵙ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⴳ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ (1370 ⴰⵔ 1394)، ⴰⴱⵓ ⴼⴰⵔⵉⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵄⵣⵉⵣ (ⵙⴳ 1394 ⴰⵔ 1434) ⴰⵡⴷ ⴰⴱⵓ ⵄⵓⵎⴰⵔ ⵢⵃⵢⴰ (ⵙⴳ 1435 ⴰⵔ 1488). ⵢⵙⵙⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⴳⵉ ⴰⴱⵓⵖⵍⵓ ⴷ ⵓⴼⵔⴰ ⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ. ⵜⴳⴰ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ.

ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1494 ⵢⵙⵙⵏⵜⵉ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵙⴳ ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ. ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1505 ⵓⵎⵥⵏ ⵉⵜⵓⵔⴽⵉⵢⵏ ⵙ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵏⵎⵖⵓⵔ ⵏⵏⵙⵏ ⵄⵔⵔⵓⵊⵅⴰⵢⵔ ⴷⴷⵉⵏ ⴱⴰⵔⴱⴰⵔⵓⵙ ⵖⴰⴼ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ. ⵢⵙⵙⵓⵜⵍ ⵓⵎⵏⵓⴽⴰⵍ ⴰⵊⵔⵎⴰⵏⵉ ⴽⴰⵔⵍ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴷ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵙⴱⵍⵢⵓⵏ ⴽⴰⵔⵍⵓⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ 1555 . ⵢⴰⴹⵏ ⵉⵃⴰⴼⵙⵉⵢⵏ ⵢⵊⵔⴰ ⴳⵔ ⴹⴹⴰⵖⵜ ⵢⵊⵀⴷⵏ ⵙⴳ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵉⵜⵓⵔⴽⵉⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵙⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴳ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵙⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⴰⴷ ⴷ ⵙⴱⵍⵢⵓⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⴰⴹⵏⵉⵏ . ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1574 ⵢⴽⵛⵎ ⵓⵏⴱⴱⴰⴹ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴳ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵖⵔ ⵜⵓⵏⵙ، ⵢⴽⴽⵉⵙ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⵙⴳ ⵉⴳⵍⵍⵉⴷⵏ ⵉⵃⴰⴼⵚⵉⵢⵏ ⴷ ⵜⴽⵛⵎ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⴱⴱⴰⴹ ⵏ ⵉⵜⵓⵔⴽⵉⵢⵏ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]