Jump to content

ⵉⴽⴰⵣⴰⵅⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵖⵔⴼ ⴰⴽⴰⵣⴰⵅ

ⴰⵖⵔⴼ ⵏ ⴽⴰⵣⴰⵅ ⵏⵖ ⵇⴰⵣⴰⵇ (ⵙ ⵜⴽⴰⵣⴰⵅⵜ: Қазақтар) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵖⵔⴼⴰⵏ ⵉⵜⵓⵔⴽⵉⵢⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⴳⴰⴼⴰⵏⵜ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵢⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ, ⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⴽⴰⵣⴰⵅⵙⵜⴰⵏ، ⵍⵍⴰⵏ ⴰⵡⴷ ⴳ ⵓⵣⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ, ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ, ⵔⵓⵙⵢⴰⵎⴰⵏⴳⵓⵍⵢⴰ. ⴰⵖⴰⵍⵏ ⵉⴽⴰⵣⴰⵅⵉⵢⵏ ⵖⵔ ⵓⵥⵓⵕ ⴰⵜⵓⵔⴽⵉ ⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵇⴰⴱⵊⴰⵇ, ⴽⵓⵎⴰⵏ, ⵏⵓⵖⴰⵢ, ⵇⴰⵍⵓⵇⵉⵅⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵏ ⵉⵜⵓⵔⴽⵉⵢⵏ. ⴷ ⵜⵔⴱⴱⴰⵄ ⵜⵉⵎⴰⵏⴳⵓⵍⵉⵢⵉⵏ ⴽⴰⵍⴽⵉⵢⴰⵜ ⴷ ⵎⴰⵏⴳⵓⴷ, ⵊⵍⴰⵢⵔ, ⴷⴷⵖⵍⴰⵜ ⴷ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵙⴳⵉⵙⵏ. ⵙⴳ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵀⵉⵏⵉⴷ-ⵉⵔⴰⵏ ⴳⴰⵍⵓⵙⵓⵏ ⴷ ⵙⵙⵉⵔⵎⵜ ⴷ ⵉⵙⴽⵉⵜⵉⵢⵏ ⴷ ⵡⵉⵢⴰⴹ، ⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵙⵉⴱⵉⵔⵢⴰⵢⵉⵍⵍ ⴰⴱⵔⴽⴰⵏ ⴷ ⵇⵇⵉⵎⵏ ⴳ ⵡⴰⵙⵢⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⵍⵍⵉⴳ ⵙⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⵎⴰⴳⵓⵍⵏⵉⵜⵓⵔⴽⵉⵢⵏ ⵙ ⵍⵃⵎⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⵔⴷⴰⵙⵜ ⴳⵔ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⴰⵔ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⵎⵔⴰⵡⵜ.

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]