Jump to content

ⵉⴹ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵉⴹ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵢⵉⴹ (ⴷⵉⵢⵉⴹ) ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵜⴼⵓⴳⵍⵓⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵙ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ. ⵖ 2018, ⵜⴳⴰ ⴷ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⴳ ⴷⵣⴰⵢⵔ. ⵖ 3 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2023. ⵉⵙⵙⵓⴷⴷ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⴰⴷ, ⵜⴳ ⴷ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵢⴰⵜ ⵣⵖ ⵜⴼⵓⴳⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵉⵏ ⵖ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵎⴰⵏⵎⴽ ⴰⵙ ⵉⵣⵔⴰⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴷⴰⵔ ⵉⵛⵍⵃⵉⵢⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⴹ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ, ⵉⴳⴳⵔⵓ ⵖ ⴷⵓⵊⴰⵎⴱⵉⵔ. ⴷⴰ ⵜⵜⵉⴷⵓⵏⵜ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ, ⵥⴷⵏⵜ ⵉⴱⴰⵡⵏ. ⴷⴷⵓⵏ ⵉⵊⵉⵊⴰⵏ ⵙ ⵉⴳⵔⴰⵏ, ⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⴳⵉⵙⵏ ⵜⴰⵎⵎⴰⵢⵜ ⴷ ⵣⵣⵉⵜⵓⵏ ⴷ ⵓⴹⴰⵕ ⵏ ⵓⵜⴱⵉⵔ ⵜ ⵜⵎⵥⵥⵓⵖⵜ ⵏ ⵜⵉⵍⵉ ⴷ ⵍⴼⵚⵚⴰ ⴷ ⵜⵅⵙⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵇⵓⵔⵔ. ⴰⵡⵉⵏ ⵜⴰⵎⵎⴰⵢⵜ ⴷ ⵣⵣⵉⵜ, ⴳⵏⵜ ⵉ ⵍⵄⵜⴱⴰⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵎⵉ. ⴰⵙⵉⵏ ⴰⵇⵓⵔⵔ ⴷ ⵍⴼⵙⵙⴰ ⴷ ⵅⵉⵣⵣⵓ ⴷ ⵓⴹⴰⵕ ⵏ ⵓⵜⴱⵉⵔ ⴷ ⵜⵎⵥⵥⵓⵖⵜ ⵏ ⵜⵉⵍⵉ, ⴼⴽⵏ ⵜⵏ ⵉ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ.

ⴰⵙⵉⵏⵜ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵖⴰⵢⴰⵏⵏ ⴽⵓⵍⵍⵓ, ⵣⴰⵢⴷⵏⵜ ⴳⵉⵙ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵇⵇⴰ, ⴳⵏⵜ ⵏⵏ ⵖⴰⵢⴰⵏⵏ ⵖ ⵜⴳⴷⵓⵔⵜ, ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵉⴱⴰⵡⵏ. ⴳⵏⵜ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⴰⵎⴰⵏ ⵥⵉⴷⵔⵏⵏ, ⴰⵔ ⵉⵏⴳⴳⵯⴰ. ⴰⵔ ⵜⴰⵙⵙⴰⵄⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵏⵡⴰ, ⴰⵙⵉⵏ ⵜ ⴷⴰⵖ ⵜⵉⴼⵉⵢⵢⴰ ⴷ ⵣⴳⵣⴰⵡ ⵎⵉⵙ, ⴳⵏ ⵜ ⵙⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵖ ⵜⴳⴷⵓⵔⵜ ⵓⵍⴰ ⵏⵜⵜⴰⵜ.

ⵜⴰⵙⵙⴰⵄⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵃ ⵉⵎⵏⵙⵉ, ⴰⵙⵉⵏ ⵜ ⴷ ⵜⴰⵍⵅⵛⴰ, ⴰⵔ ⵜⵜ ⵛⵜⵜⴰⵏ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⴰⵢⵜ ⵜⴳⵎⵎⵉ. ⵡⴰⵏⵏⴰ ⴳⵉⵜⵙⵏ ⵢⵓⴼⴰⵏ ⴰⵇⵓⵔⵔ ⵖ ⵜⵍⵅⵛⴰ, ⵏⵏⴰⵏ ⴰⵙ : « ⵉⵇⵇⵓⵔ ⵓⵅⵙⴰⵙ ⵏⵏⴽ ! » ⵡⴰ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⴼⴰⵏ ⴰⵇⵇⴰ, ⵏⵏⴰⵏ ⴰⵙ : « ⵉⵃⵍⴰ ⵢⴰⴽ ⵙⵙⵄⴷ ⵏⵏⴽ ! »

ⵜⴰⵙⵙⴰⵄⵜ ⵏⵏⴰ ⵛⵛⴰⵏ, ⴰⵙⵉⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵟⵟⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵖⵔⵓⵎ. ⵎⵎⵓⵏ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵖ ⵜⵍⵅⵛⴰ, ⴳⵏ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴷⴰⵔ ⵜⴹⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴼⵍⵓⵜ, ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵜⵏⵙ.

ⴰⵙⵉⵏ ⴷⴰⵖ ⵜⴰⴳⴷⵓⵔⵜ ⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵚⴳⴰⴹ. ⵛⵛⵏ ⵜ, ⵙⵙⴰⵔⵏ ⵖⴰⵢⴰⵏⵏ ⵖ ⵓⴷⵉⵙ ⵏⵏⵙ, ⴳⵯⵏ, ⵔⵖⵏ. ⵣⵉⴽⴽ, ⵉⵖ ⴷ ⵏⴽⵔⵏ, ⵇⵍⵍⴱⵏ ⵜⴰⵎⵟⵟⵓⵙⵜ, ⴷⴰ ⴳⴰⵏ ⵖ ⴷⴰⵔ ⵜⴹⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴼⵍⵓⵜ. ⵏⵏⴰⵏ, ⵉⵖ ⵏⵏ ⴳⵉⵙ ⵓⴼⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵛⵛⵄⵔ ⵏ ⵡⵓⵍⵍⵉ, ⵏⵏⴰⵏ ⴰⴽ : « ⵔⴰⵏ ⵜ ⴰⴷ ⴷⴰⵔⵙⵏ ⵣⴰⵢⴷⵏⵜ ⵡⵓⵍⵍⵉ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵏⵏ. » ⵉⵖ ⵎⵉ ⴳⵉⵙ ⵓⴼⴰⵏ ⵉⵏⵥⴹ ⵏ ⵉⵎⵓⴳⴰⵢⵏ, ⵏⵏⴰⵏ : « ⵔⴰⵏ ⵜ ⴰⴷ ⴷⴰⵔⵙⵏ ⵣⴰⵢⴷⵏⵜ ⵍⴱⵀⴰⵢⵎ. » ⵉⵖ ⵏⵏ ⴳⵉⵙ ⵓⴼⴰⵏ ⵉⵏⵥⴹ ⵏ ⵓⵖⵢⵓⵍ, ⵏⵖ ⴰⵙⵔⴷⵓⵏ, ⵏⵏⴰⵏ : « ⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⴷⴰⵔⵙⵏ ⵣⴰⵢⴷⵏ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵏⵏ. » ⵉⵖ ⵏⵏ ⴳⵉⵙ ⵓⴼⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵛⵛⵄⵔ ⵉⵣⴳⴳⵯⴰⵖⵏ ⵏⵖ ⵉⵣⴳⵣⴰⵡ, ⵏⵖ ⴰⵡⵔⴰⵖ, ⵏⵏⴰⵏ : « ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⴷⴰⵔⵏⵖ ⵉⵣⴰⵢⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵍⴼⵔⴰⵛ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ. » ⵉⵖ ⵏⵏ ⴳⵉⵙ ⵓⴼⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵜⵜⵉⵅⵜ, ⵏⵏⴰⵏ : « ⵉⵔⴰ ⴰ ⵉⵎⵎⵜ ⴽⵔⴰ ⴳⵉⵙⵏ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵏⵏ. »

ⵉⵍⵉⵏ ⴷⴰⵖ ⵡⵉⴷⴰ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵍⵇⴰⵄⵉⴷⴰ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ. ⴷⴰ ⵜⵜⴰⵙⵉⵏ ⵉⴱⴰⵡⵏ ⴷ ⵢⵉⵔⴷⵏ ⴷ ⵜⵎⵣⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵚⵔⵉ ⴷ ⵉⴽⵉⴽⵔ ⴷ ⵜⵏⵉⵍⵜⵉⵜ. ⵙⵙⴰⵔⵏ ⵜⵏ, ⴰⵔ ⵜⵏ ⵛⵜⵜⴰⵏ ⵖ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵏⵏⴰⵢⵔ. ⵔⵖⵏ ⵙ ⵍⴽⵜⵔⵜ ⵏ ⵖⴰⵢⴰⵏⵏ ⵙⵙⴰⵏ. ⵏⵏⴰⵏ : « ⵀⴰ ⵏⵏ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⴱⴷⴷⵍ, ⵉⵔⵖⴰ ⵍⵃⴰⵍ, ⵜⴽⴽⴰ ⴷ ⵜⵔⵖⵉ ⴰⴽⴰⵍ. » ⵉⵍⵍⴰ ⴳⵉⵙ ⵍⴱⵄⴹ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ, ⴷⴷⴰ ⴷ ⵏⴽⴽⵔⵏ, ⴰⴼⵏ ⴷ ⵜⵉⵍⵉⵙⵜ, ⵜⵇⵇⵏ ⴰⵙⵏ ⵉⵎⵉ ⵏ ⵜⴳⵎⵎⴰⵡ.[1]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. "ÎD N NNAYR" - Mondeberbere.com