Jump to content

ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⴱⵓ ⵄⴰⴱⴷⵓ ⴰⵍⵍⴰⵀ ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ. ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵓⵙⵏⴰⵡ ⴰⵎⵓⵙⵍⵎ ⴷ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵎⵓⵙⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⴽⴰⵍⵜⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ، ⵢⴰⵔⴰ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵅⴼ ⵜⵙⴽⵍⴰⵓⵙⴼⵔⵓⵉⵎⵖⴰⵢⵏ ⵢⵖⵔⵉ ⵜⴰⴼⵍⵙⴰⴼⵜⵜⴷⵓⵙⵉⵉⵜⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵇⵓⵔⵟⵓⴱⴰ. ⵉⵍⵓⵍ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵙⴰⴱⵜⴰ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1100 ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1166 , ⵜⵙⵎⵎⴰ ⵜⵡⴰⴽⴰⵍⵜ ⵏ ⵏⴰⵙⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⵉ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵖⴰⴼ ⴰⵎⵜⵡⵉⴳ ⵏ ⴱⵍⵓⵜⵓ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵒⵓⵜⵏⵉⴽ ⵒⵍⴰⵏⵓⵎ (Sputnik Planum), ⵉⵙⵎ ⵏ : ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ (Al-Idrisi mountains).

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]