Jump to content

ⵉⴱⵏ ⴱⴰⵟⵟⵓⵟⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵉⴱⵏ ⴱⴰⵟⵟⵓⵟⴰ

ⵉⴱⵏ ⴱⴰⵟⵟⵓⵟⴰ ⵏⵖ ⵓ ⴱⵟⵟⵓⵟⴰ (ⵙ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ: Ben Battouta) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵎⵓⴷⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵉⵍⵓⵍ ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1304, ⵉⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵓⵎⵓⴷⴷⵓ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵖⵔ ⴰⵟⵟⴰⵚⵜⵎⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ.[1] ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵓⴷⴷⵓ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ. ⴰⵔ ⴰⵙ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵓⵍⴰ ⴰⵎⵉⵔ ⵔⴰⵃⴰⵍⴰ. ⵉⵎⵎⵓⴷⴷⴰ ⵙ ⵓⴹⴰⵕ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 120 000 ⴽⵎ ⴳ 29 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ. ⴰⴹⴰⵕ ⵏⵏⵙ ⵢⵓⵡⵉ ⵜ ⵙⴳ ⵜⵉⵏⴱⵓⴽⵜⵓ ⴰⵔ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⴱⵓⵍⵖⴰⵔ (ⵖⵉⵍⴰ ⵔⵓⵙⵢⴰ, ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵠⵓⵍⴳⴰ). ⵙⴳ ⵟⴰⵏⵊⵉⵙ ⴰⵔ ⴽⴰⵏⵣⵀⵓ ⴳ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵍⵇⴱⵍⵜ. ⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵙⵎⵓⵏⵜⵏ ⵉⴱⵏ ⵊⵓⵣⴰⵢ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵍⵉⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵙ ⵉⵙⵎ ⴰⵔⵔⵉⵃⵍⴰ.

 • ⴰⵎⵓⴷⴷⵓ ⵏⵏⵙ ⵖⵔ ⵍⵃⵉⵊ

ⵢⴷⴷⴰ ⵖⵔ ⵍⵃⵉⵊ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1325 ، ⵎⵉ ⵢⵉⵡⴹ ⵍⵄⵎⵔ ⵏⵏⵙ 21 ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ .

ⵢⵏⵏⴰ ⴱⵏ ⴱⴰⵟⵟⵓⵟⴰ ⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ
«ⵣⵡⴳⵖ ، ⴱⵍⴰ ⴰⵎⴷⴷⴰⴽⵍ , ⵣⵡⴰⴳⵖ ⴱⵍⴰ ⵜⴰⵔⴽⴰⴼⵜ ، ⵎⴰⵛⴰ ⵢⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵍ ⵉⵏⵡ ⴰⵎⴰⵔⴳ ⵢⵊⵀⴷⴱ ⵉ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴰⴷ ⵢⵇⴷⵙⵏ. ⵖⴼ ⵓⵢⴰ ⵖⵜⵙⵖ ⴰⴷ ⵎⵎⵓⴷⵓⵖ ⵅⴼ ⵡⵉⴷ ⵜⵜⵉⵔⵉⵖ  -ⴼⵍⵖ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵟⵟⵓⵜⵉⵏ - ⴼⵍⵖ ⴰⴳⴹⵉⴹ ⵢⵜⵜⴰⵢⵍⴰⵍ . ⴱⴰⴱⴰ ⴷ ⵢⵎⵎⴰ ⵙⵓⵍⵏ  ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⵜⵄⴰⵏⴰⵖ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⴳ ⵜⴱⴹⵉⵜ ⴷⵉⴷⵙⵏ: ⵙⵃⵓⵙⵙⵉⵖ ⵙ ⵜⵎⵎⴰⵔⴰ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ".

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 1. Nehru, Jawaharlal (1989). Glimpses of World History. Oxford University Press. p. 752. ISBN 978-0-19-561323-0.  After outlining the extensive route of Ibn Battuta's Journey, Nehru notes: "This is a record of travel which is rare enough today with our many conveniences.... In any event, Ibn Battuta must be amongst the great travellers of all time."