Jump to content

ⵄⵓⵜⵎⴰⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵄⵓⵜⵎⴰⵏ ⵉⵔⴹⴰ ⵔⴱⴱⵉ ⵖⴰⴼⵙ

ⵄⵓⵜⵎⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⴳ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵖⵔ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵍⵃⴰⴱⴰⵛⴰ ⴱⴰⵛ ⴰⵢⵣⵎⵎⴻⵎ ⴰⴼⵔⴰ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵣⵡⴰⴳⵏ . ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵓⵢⴰ ⵉⵣⵡⴰⴳ ⵜⴰⵣⵡⴰⴳⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵖⵔ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵍⵎⵓⵏⵡⵡⴰⵔⵜ. ⴰⵎⴰⵣⴰⵏ ⵏ ⵔⴱⴱⵉ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⴷⵉⵙ ⵜⵉⴷⵜ ⴷⴰ ⵢⵜⵜⵉⵔⵉⵜ ⴷ ⵢⵜⴽⵔⵔⴰⵎⵜ ⵙ ⵡⴰⴼⵓⵍⴽⵉ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵍⴰⵅⵍⴰⵇ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵣⴷⵓⴳⵉ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵛⴰ ⴱⴰⵛ ⴰⵢⵏⵚⵔ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵎⵏⴻⵏ ⵙ ⵔⴱⴱⵉ، ⵢⴱⵛⵛⵔⵜ ⵔⴱⴱⵉⵍⵊⵏⵜ ⴰⵎ ⴰⴱⵉ ⴱⴰⴽⵔⵄⵓⵎⴰⵔⵄⴰⵍⵉ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵡⵉⵢⴰⴹ ، ⴷ ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⴱⵍⵍⵉ ⴰⴷ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴰⵎ ⴰⵅⴰⴼⵓⵔ.

ⵢⵜⴱⵓⵢⵔ ⵄⵓⵜⵎⴰⵏ ⵙ ⵍⵅⵍⴼⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵛⵛⵓⵔⴰ ⵏⵏⴰ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵄⵓⵎⴰⵔ ⵏ ⵍⵅⴰⵟⵟⴰⴱ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ 23 ⵀ (644)، ⴷ ⵜⵙⵓⵍ ⵍⵅⵍⴰⴼⵜ ⵏⵏⵙ ⵏⵉⴳ ⵏ ⵙⵉⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ. ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏⵏⵙ ⵢⵙⵎⵓⵏ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵍⵇⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⵢⵙⴱⵓⵖⵍⴰ ⵜⵉⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵍⵃⴰⵔⴰⵎⵜⵉⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵜⴰⵏⴰⴱⴰⵡⵉⵜ، ⵏⵏⵓⵔⵥⵎⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏⵏⵙ ⵓⵟⵟⴰⵙ ⵙⴳ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⴷ ⵜⵎⵖⴰⵔ ⵜⵡⴰⵏⴽⵜ ⵜⴰⵎⵓⵙⵍⵎⵜ، ⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏⵏⴰ ⵢⵔⵥⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵍⵅⵍⵉⴼⵜ ⵏⵏⵙ : ⴰⵔⵎⵉⵏⵢⴰⵅⴰⵔⴰⵙⴰⵏⴽⴰⵔⴰⵎⴰⵏⵙⴰⵊⵉⵙⵜⴰⵏⵜⴼⵔⵉⵇⵜⵇⵓⴱⵔⵓⵚ. ⵢⵙⴽⵔ ⴰⴽⴰⴱⴰⵔ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⵏⵙⵍⴰⵎ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵓⵙⵜⴰⵏ ⵏ ⵉⴼⵜⴰⵙⵏ ⵙⴳ ⵜⵉⵏⵟⴰⴳⵉⵏ ⵏ ⵉⴱⵉⵣⴰⵏⵟⵉⵢⵏ.

ⴳ ⵓⵣⴳⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵍⵅⵍⵉⴼⵜ ⵏ ⵄⵓⵜⵎⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵓⵍⵏ ⵏⵉⴳ ⵏ ⵙⵉⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ، ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⴰⵟⵏⵏⴰⵣⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⵡⵉⵏ ⵖⵔ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 18 ⵙⴳ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⴷⵉⵍⵃⵉⵊⵊⴰ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ 35 ⴰⵀⵉⵊⵔⵉ، ⵍⵄⵎⵎⵔ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⵉⵏ (82) ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ، ⵢⵎⴹⴰⵍ ⴳ ⵍⴱⴰⵇⵉⵄⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵍⵎⵓⵏⵡⵡⴰⵔⵜ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]