ⵃⴰⴽⵉⵎ ⵣⵉⵢⵢⴰⵛ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵃⴰⴽⵉⵎ ⵣⵢⵢⴰⵛ
ⵜⴰⵍⵓⵍⵉⵜ 19 ⵎⴰⵕⵚ 1993
ⴷⵔⵓⵏⵜⵏ, ⵀⵓⵍⴰⵏⴷⴰ
ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⴰⵎⵓⵔⴰⵔ
ⵎⴰⵏⴳ ⵜⴱⴷⴰ 2012 - ⵖⵉⵍⴰ

ⵃⴰⴽⵉⵎ ⵣⵉⵢⵢⴰⵛ ⵏⵖ ⵃⴰⴽⵉⵎ ⵣⵢⵢⴰⵛ (ⵉⵍⵓⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ 19 ⵎⴰⵕⵚ 1993, ⵖ ⴷⵔⵓⵏⵜⵏ ⵖ ⵀⵓⵍⴰⵏⴷⴰ[1]) ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵓⵔⴰⵔ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵏ ⵜⴰⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵉⵍⵍⴰ ⵖⵉⵍⴰ ⵖ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⴳⴰⵍⴰⵜⴰⵙⴰⵔⴰⵢ ⵖ ⵜⵓⵔⴽⵢⴰ[2] ⴷ ⴰⵔⵉⵜⵅⵅⵎ ⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. اللاعب حكيم زياش - كووورة.كوم. Retrieved on 2020-03-21.
  2. Ziyech joins Galatasaray on loan (2023-08-20). Retrieved on 2023-08-24.