Jump to content

ⴽⵔⵉⵎⵍⵉⵏ ⵏ ⵎⵓⵙⴽⵓ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴽⵔⵉⵎⵍⵉⵏ (ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵔⵓⵙⵉⵜ: Кремль) ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵜⴰⵔⵓⵙⵉⵜ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵏⵖ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵜⵓⵖⴰⵍ ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⴰⴷ ⴰⵙⵙⴰ ⵖⵔ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵎⵓⵙⴽⵓ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⵙ ⵉⵙⵡⴰⴽ ⵏⵏⵙ ⵢⵙⵙⵓⵜⵍ ⴰⵙ ⵓⵖⵔⴰⴱ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵜⴰⵖⵣⴰⴼⵜ ⵏⵏⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵎⵉⵍ ,ⴰⵣⴳⵏ ⵏ ⵓⵖⵍⵍⵓⵢ ⵏⵏⵙ 655 ⵏ ⵓⴹⴰⵔ, ⵢⵍⵍⴰ ⴳ ⴽⵔⵉⵎⵍⵉⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⴳⵓⴷⴰⵔ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵣⴰⵢⴽⵓ ⵢⵟⵟⴰⴼⵜ ⵓⵎⵏⵓⴽⴰⵍ ⴷ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⵏⵏⵙ ⴷⴰⵜ ⴰⴷ ⵜⴱⴷⴷⴻⵍ ⵖⵔ ⵉⵙⴰⵍⴰⵢⵏ. ⵢⵣⴳⴰ ⴽⵔⵉⵎⵍⵉⵏ ⵏ ⵎⵓⵙⴽⵓ ⵖⴰⴼ ⵡⴰⴼⴰ ⵏ "ⴱⵓⵔⵓⴼⵜⵙⴽⵉ" ⴳ ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⴰⵢⴼⴼⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵎⵓⵙⴽⵓⴼⴰ ⴷⴰ ⵢⵜⵜⴰⵡⴹ ⴰⵔ ⴰⵙⵉⴼ ⵏⵉⴳⵍⵉⵢⴰⵏⴰ. ⴷ ⵢⵉⵡⴹ ⴰⵖⵍⵍⵓⵢ ⵏ ⵏⵉⴳ 25 ⵏ ⵎⵉⵜⵔ. ⵔⵓⵙⵢⴰ ⴰⵙⵙⴰ

ⴰⵎⵏⵓⴽⴰⵍ ⴰⵔⵓⵙⵉ ⵉⴼⴰⵏ ⵡⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹ (ⵉⴷⴷⵔ ⵊⴰⵔ 1440-1505 ⴷ ⵢⵏⴱⴹ ⵊⴰⵔ 1462-15055) ⵢⵓⵎⵔ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵢⵖⵔⴰ ⵉ ⵓⵊⵏⵢⵓⵕ ⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵙⴳ ⵔⵓⵙⵢⴰⵟⵟⴰⵍⵢⴰⵏ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ ⴽⵔⵉⵎⵍⵉⵏ. ⵢⵍⵍⴰ ⵖⴰⴼ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⴳⵔⵓⵡ ⵊⴰⵔ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵜⴰⵊⵏⵢⵓⵔⵜ ⵜⴰⵔⵓⵙⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵊⵏⵢⵓⵔⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⵜⴰⵟⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉⵜ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵢⴱⵏⴰ ⴰⵏⵏⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⴽⴰⴷⵔⴰⵍⵢⵉⵏ. ⴷ ⵢⵙⵙⵏⵜⵉ ⵓⴱⵢⵢⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵓⵢⴰ ⴳ ⴽⵔⵉⵎⵍⵉⵏ ⵜⵉⴳⵎⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⴽⴰⵏⵉⵙⵉⵏ ⴷ ⵉⴳⵓⴷⴰⵔ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ. ⵜⵙⴱⴷⴷⴻⵍ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⴳ ⴽⵟⵓⴱⵔ 1917 ⵍⴽⵔⵉⵎⵍⵉⵏ ⵖⵔ ⴰⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ

ⵢⵣⴳⴰ ⴽⵔⴰⵎⵍⵉⵏ ⵏ ⵎⵓⵙⴽⵓ ⵖⴰⴼ ⴰⴼⴰ "ⴱⵓⵔⵓⴼⵉⵜⵙⴽⵉ"، ⵓⵢⴰ ⵖⴰⴼ ⵜⴰⵎⴰ ⵜⴰⵢⴼⴼⴰⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵎⵓⵙⴽⴰⴼⴰ، ⴷⴰ ⵢⵜⴼⴼⵉ ⴷⴳⵙ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏⵉⴳⵏⵉⵍⴰⵢⴰ. ⴷ ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵖⵍⵍⵓⵢ ⵏ ⵡⴰⴼⴰ ⵏⵉⴳ ⵏ 25 ⵎⵉⵜⵔ. ⵢⵓⵖⴰⵍ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵍⵍⵉⴳ ⵢⵣⴳⴰ ⵖⴰⴼⵙ ⴽⵔⴰⵎⵍⵉⵏ ⴳ ⵉⵎⵉⵔⴰ ⵖⵔ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳⵏ ⴳⴰⵏ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⴰⵥⵓⴽⴰ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏ. ⵜⵉⵡⵉⴷ ⵉⵙⵎ ⵏ "ⴱⵓⵔⵓⴼⵜⵉⵙⴽⵉ" ⵅⴼ ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ "ⴱⵓⵔ" ⵜⴰⵔⵓⵙⵉⵜ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⵥⵓⴽⴰ.


ⵢⵙⴱⴷⴷ ⵓⴳⵍⴷⵓⵏ ⵢⵓⵔⵉ ⴷⵓⵍⴳⵓⵔⵓⴽⵉ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ 1156 ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏ ⵎⵓⵙⴽⵓ. ⵢⴱⴷⴷⵍ ⴽⵔⴰⵎⵍⵉⵏ ⵏ ⵎⵓⵙⴽⵓ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⴳⵍⴷⵓⵏ ⵉⴼⴰⵏ ⴽⴰⵍⵉⵜⴰ ⵙⴳ ⵜⴰⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⵓⵜ ⵖⵔ ⵡⴰⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵉⴳⵍⴷⵓⵏⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ. ⵢⵙⵓⵍ ⴰⵢⵜ ⵎⵓⵙⴽⵓ ⴷⴰ ⴱⵏⵏⴰⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵎⴰⵛⵉ ⵙⴳ ⵓⵙⵖⴰⵔ ⵖⴰⵙ، ⵎⴰⵛⴰ ⵙⴳ ⵉⵥⵕⵓⵜⵏ ⵉⵎⵍⵍⴰⵍⵏ. ⵙⴽⴽⵔⵏ ⴷⴳ ⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⴼⴰ ⴱⵓⵔⵓⴼⵉⵜⵙⴽⵉ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ 1326 ⴷ 1327 ⵜⴰⴽⴰⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ "ⵏ ⵓⵙⴱⵉⵏⴽⵉ" ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵙⵜ ⵜⴰⵙⵍⵡⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⴰ ⴷ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵙⴳ ⵜⵉⴽⴰⴷⴰⵔⵢⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⴽⵉⵏⵉⵙⵉⵏ، ⵍⵍⵉⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⴽⴰⴷⴰⵔⴰⵍⵢⴰⵜ "ⴰⵔⵅⴰⵏⵊⴰⵍⵙⴽⵉ" ⵏⵏⴰ ⴳ ⵢⵎⴹⴰⵍ ⴷⴳⵙ ⵓⴳⵍⴷⵓⵏ ⵉⴼⴰⵏ ⴽⴰⵍⵉⵜⴰ ⴷ ⵡⴰⵢⵢⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]