ⴽⵓⴽⵓ (ⴼⵉⵍⵎ)

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴽⵓⴽⵓ
ⵍⵍⵓⴳⵓ ⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ
ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴼⵍⴰⵙ
ⴰⵏⴰⵡ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ
ⴰⴼⵓⵖ 2017
ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴼⴰⵏⵜⴰⵣⵢⴰ
ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵉⵏ 105 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⵜⵉⵏ
ⵜⵔⴰⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ
ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵍⵍⵉ ⴰⵏⵔⵉⵅ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴷⴰⵔⵍⴰ ⴽⵉ ⴰⵏⴷⵔⵙⵓⵏ
ⴰⵙⵉⵏⵢⴰⵔⵉⵙⵜ

ⴰⴷⵔⵢⴰⵏ ⵎⵓⵍⵉⵏⴰ

ⵎⴰⵜⵜⵢⵓ ⴰⵏⴷⵔⵉⵅ
ⴰⵣⴰⵡⴰⵏ ⵎⴰⵢⴽⵍ ⵊⵊⴰⴽⵉⵏⵓ

ⴽⵓⴽⵓ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Coco) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵡ ⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵓⵏ ⵏ ⵍⴼⴰⵏⵜⴰⵣⵢⴰ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵖ 2017, ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⵔ ⴱⵉⴽⵙⴰⵔ ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵣⵡⴰⵍⵜ ⴷⵉⵣⵏⵉ ⴱⵉⴽⵜⵛⵓⵔ. ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵢⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔⵜ ⵍⵍⵉ ⴰⵏⵔⵉⵅ, ⴰⴷⵔⵢⴰⵏ ⵎⵓⵍⵉⵏⴰ ⴷ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⴷⴰⵔⵍⴰ ⴰⵏⴷⵔⵙⵓⵏ, ⴷ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵎⵓⵍⵉⵏⴰ ⴷ ⵎⴰⵜⵜⵉⵡ ⴰⵍⴷⵔⵉⵛ, ⴷ ⵍⵇⵇⵉⵙⵜ ⵏ ⴰⵏⵔⵉⵅ, ⵎⵓⵍⵉⵏⴰ, ⴰⵍⴷⵔⵉⵛ, ⴷ ⵊⵊⴰⵙⵓⵏ ⴽⴰⵜⵣ. ⵍⴼⵉⵍⵎ ⴰⵔⵉⵜⵜⵄⴰⵡⴰⴷ ⴼ ⵎⵉⴳⵉⵍ ⴳⵓⵏⵣⴰⵍⵉⵣ, ⴰⴼⵔⵓⵅ ⵍⵍⵉ ⴷⴷⴰⵔ 12 ⵏ ⵓⵙⴳⴰⵙ, ⵍⵍⵉ ⵓⵔⵉⵙⵙⵏ ⴰⵢⵍⵉⵃ ⵢⵓⴼⴰ ⴰⴳⴰⵢⵓⵏⵙ ⵖ ⴰⵎⵎⵓⵔ ⵏ ⵍⴰⵎⵡⴰⵜⵜ, ⴱⴰⵛ ⴰⵢⴹⴰⵍⴱ ⵊⴷⵉⵙ ⵉⵎⵇⵓⵔⵏ ⴱⴰⵛ ⴰⴷⴷⵉⵙ ⵢⵓⵔⵉ ⵙ ⴷⴰⵔ ⵡⵉⵍⵉ ⵃⵢⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⴰⵢⵙⵓⵔⵉ ⴰⵎⴰⵔⴳ ⵙ ⵜⴰⵡⵊⴰⵏⵙ ⵍⵉⵙⵜ ⵢⴰⴷⵍⵉ ⵉⴽⵓⵔⵀⴰⵏ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]