Jump to content

ⴽⵉⵏⴳⴷⵓⵎ ⴼⴼⵓⵔⵙ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴽⵉⵏⴳⴷⵓⵎ ⴼⴼⵓⵔⵙ
ⴰⵏⴰⵡ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ
ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵙⵉ ⴱⵉ ⵙⵉ ⴽⵉⴷⵣ, ⴱⵓⵎⵉⵔⴰⵏⴳ
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ
ⵙⵉⵥⵓⵏ 1
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ 26
ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵉⵏ 22 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⵜⵉⵏ
ⴰⵙⵓⴼⵖ
ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵎⴰⵜⵜⵉⵡ ⴼⵉⵔⵏⴰⵏⴷ
ⴰⵙⵓⴼⵖ ⴰⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔⵉⴳⴳ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵀⵉⴷⴷⵔ ⵡⵉⵍⵙⵓⵏ
ⴰⵣⴰⵡⴰⵍ ⵍⵓⵔⵉⵏⵥⵓ ⴽⴰⵙⵜⵉⵍⵍⵉ

ⴽⵉⵏⴳⴷⵓⵎ ⴼⴼⵓⵔⵙ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Kingdom Force) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵏ CGI ⵜ ⵜⵉⵍⵉⵥⵔⵉ ⵏ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ ⵉ ⵜⴰⵥⴰⵏⵉⵏ, ⵙ ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵎⴰⵜⵜⵉⵡ ⴼⵉⵔⵏⴰⵏⴷ, ⴷ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵙⵉ ⴱⵉ ⵙⵉ ⴽⵉⴷⵣ ⴷ ⵔⴰⴷⵢⵓ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ. ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵉⴳⴰ ⴼ ⵉⵎⴷⵓⴷⵓⵜⵏ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴰⴱⵓⵜ ⵏ ⵉⵏⴱⴰⵔⴰⵣⵏ ⵏ ⵉⵥⴰⵎⴰⵔⵏ. ⴰⵔ ⵜⴰⵡⵙⵏ ⵉ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵉⴳⵍⴷⵉⵜⵏ, ⵉⵏⴱⴰⵔⴰⵣⵏ ⴰⴷ ⴷⴰⵔⵙⵏ ⵙⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⵉⵎⵙⵓⴷⴷⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵖ ⵎⵓⵏⵏ ⴰⵔⵜⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵔⵔⵓⴱⵓ ⵎⵇⵓⵔⵏ "ⴰⵍⴼⴰ ⵎⵉⴽⴽ". ⵉⵣⵔⵉ ⴹⴹⵓⵔⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 3 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2019 ⴷ ⵉⵇⵇⴰⴷⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ 9 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2020.[1]

ⵥⵥⵔ ⵓⵍⵍⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. Fernsehserien - Kingdom Force - 01.09.2020