Jump to content

ⴽⴰⵎⵉⵏⴰⵏⴷⵣ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴽⴰⵎⵉⵏⴰⵏⴷ

ⴽⴰⵎⵉⵏⴰⵏⴷⵣ ( ⵙ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ Caminandes) ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵣⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵙⵓⵔⴰ ⴳⵣⵣⵓⵍⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵜⵙⵎⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵓⵎⵙⵙⵓⴷⵙ, ⵜⵙⴼⵓⵖⵜ ⵜⵉⵎⵙⴽⵉⵔⵜ ⵏ ⴱⵍⴰⵏⴷⵔ.

ⴰⵙⵎⵍⴰⵢ ⵏ ⵉⵙⵓⵔⴰ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⵎⵍⴰⵢ ⵏ ⴽⴰⵎⵉⵏⴰⵏⴷⵣ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵜⵙⵏⵉ ⵣⵖ (caminarr) ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵜ ⴷ (Andes) ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵣⵓⵍⵜ (ⵜⴰⵣⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ).

ⵉⵙⵓⵔⴰ ⵢⴰⴷ ⵜⵢⴰⴼⴰⵏ ⵙ ⵜⴰⵣⴷⴰⵢⵜ ⵍⵍⵉ ⴳⵉⵙ ⵉⴷⵔⴰⵏ ⵜⵛⴰⴽ ⵊⵓⵏⵣ ⴷ ⴳⵔ ⵜⵉⵔⴰⴱⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⵔⴰⵡ, ⵉⵙⵡⵓⵔⴰ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⴼⴰⴱⵓⵕ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵊⵓⵏⵓ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⵡⵍⵍⴰⴼⵉⵏ GIMP, ⴽⵔⵉⵜⴰ, ⵊⵓⵏⵓ\ⵍⵉⵏⵓⴽⵙ ⴷ ⴱⵍⴰⵏⴷⵔ.