Jump to content

ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⴰⴳⵏⴰⵡ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⴰⴳⵏⴰⵡ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵙⵍⵎⴰⴷⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵜⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵉⵏⴱⵔⴰⵣⵏ ⵏ ⵓⵎⵔⵣⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.ⵜⵍⵓⵍ ⴳ ⵓⵙⵓⵏ ⴰⴷⵓⵙⴷⵔⵎ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⵔⵉⵔⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵡⵜ,ⵜⴼⴽⴽⴰ ⵉ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴰⵢⵍⵉⵖ ⵉⵜⵜⵔⵙ ⵉⵙⵎ ⵏⵙ ⵏⴳⵔ ⵉⵎⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵏ.

ⴰⵣⴰⵣⵓ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵙⴽⵔ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⴰⴳⵏⴰⵡ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵎⴰⵢ ⴰⴷ ⵢⵓⵊⵊⴰⵜ ⴰⵟⴰⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⴰⵣⵓ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ , ⴰⵢⵍⵉⵖ ⵜⵓⵎⵥ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵍⴽⵎ ⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴰⵎ :ⵜⴰⵎⵣⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉⴽⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵜⵓⵎⵥ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⴰⴳⵏⴰⵡ ⵜⴰⴷⵓⴽⵜⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵏⴽⵜ ⴳ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵎⵓⵃⴰⵎⴰⴷ ⵉⴱⵏ ⵄⴰⴱⴷⵍⵍⴰⵀⴼⴰⵙ ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⴱⵔⴰⴱⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵉⵍⴱⵓⵔⵖ ⵀⵓⵍⴰⵏⴷⴰ. ⴷ ⵜⵙⵎⴷ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1992 ⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵎⵉ ⵜⴰⵎⴹⴼⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵕⵕⴱⴰⵟ . ⵟⴰⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⴳ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⴰⵎ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵙⴳⵎⵎⵉ ,ⴰⵙⵉⴷⵍⴼ , ⴰⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ,ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵙⵏ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵓⴳ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉⵎⴰⵏⵓⵏⵏ.

ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  • ⵜⵉⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ: ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ, ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ, ⴷ ⵓⵣⵔⴼ, ⴰⵏⴰⵡ, ⵜⴰⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.
  • ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.
  • ⵜⵉⴼⴰⵡⵉⵏ ⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 1-2-3-4-5-6
  • ⵜⴰⵏⴼⵓⵙⵜ: ⵉⴽⴼⵔ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]