Jump to content

ⴷⴰ ⵙⵉⵎⴱⵙⵓⵏⵣ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴷⴰ ⵙⵉⵎⴱⵙⵓⵏⵣ
ⴰⵏⴰⵡ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⴼⵓⴽⵙ, ⴷⵉⵣⵏⵉ+
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ
ⵙⵉⵥⵓⵏ 35
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ 760
ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵉⵏ 21-24 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⵜⵉⵏ
ⴰⵙⴼⵓⵖ
ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵎⴰⵜⵜ ⴳⵔⵉⵏⵉⵏⴳ
ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵊⵉⵎⵙ ⴱⵔⵓⴽⵙ
ⴰⵎⴼⴰⵔⵙ ⴱⵓⵏⵉⵜⴰ ⴱⵢⵉⵜⵉⵍⴰ
ⴰⵣⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵍⵊⵉⵏⵉⵔⵉⴽ ⴷⴰⵏⵏⵉ ⵉⵍⴼⵎⴰⵏ
ⴰⴼⴰⵔⵙ 20th ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ

ⴷⴰ ⵙⵉⵎⴱⵙⵓⵏⵣ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: The Simpsons) ⵏⴰⵖⴷ ⴰⴽⵍⴰⵍ ⵏ ⵙⵉⴱⵙⵓⵏ, ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴰⵙⵉⵜⴽⵓⵎ ⴰⵜⵍⴼⴰⵣ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵜⴰⴹⵚⴰ[1], ⵙ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⴼⵓⴽⵙ ⴷ ⵉⴳⴰ ⵙ ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵎⴰⵜⵜ ⴳⵔⵉⵏⵉⴳ, ⵉⴳ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵎⵉⴷⵏ ⵎⵇⵓⵔⵏⵉⵏ ⴽⴰ. ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵍⵍⵉ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵓⵟⵟⵡⵍⵏ ⵖ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⴷ ⵉⵍⴽⵎ ⴰⵔ ⵖⵉⵍⴰ ⵙ 35 ⵙⵉⵥⵓⵏ ⴷ 760 ⵏ ⵉⵙⴷⵉⵢⵜⵏ. ⵉⵣⵔⵉ ⵜⵉⴽⴽⵍⵉⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵖ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 1989.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. Harvey Deneroff, « Matt Groening's Baby Turns 10 », Animation Magazine, vol. 14, no 1

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]