ⴷⴰⴼⵉⴷ ⵡⵓⴷⴰⵔⴷ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴷⴰⴼⵉⴷ ⵡⵓⴷⴰⵔⴷ
David James Woodard
ⵡⵓⴷⴰⵔⴷ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2020
ⵉⵙⴼⴽⴰ
ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵓⵙⵎⵉⴷ ⴷⴰⴼⵉⴷ ⵊⵉⵎⵙ ⵡⵓⴷⴰⵔⴷ
ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ 6 ⵉⴱⵔⵉⵔ 1964
ⴳ ⵙⴰⵏⵜⴰ ⴱⴰⵔⵉⵔⴰ, ⴽⴰⵍⵉⴼⵓⵔⵏⵢⴰ
ⵜⴰⵖⵍⴰⵏⵜ  ⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉ
 ⴰⴽⴰⵏⴰⴷⵉ
ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵓⵕⴽⵉⵚⵟⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵍⵍⵖⴰ ⴷ ⵓⵎⴰⵔⴰ
ⴰⵙⴳⵎⴹ
ⵡⵓⴷⴰⵔⴷ ⴷ ⵡⵉⵍⵢⴰⵎ ⵙ. ⴱⵓⵔⵓⵙ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1997

ⴷⴰⴼⵉⴷ ⵊⵉⵎⵙ ⵡⵓⴷⴰⵔⴷ ((ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: David James Woodard), /ˈwʊdɑːrd/; ⵉⵍⵓⵍ ⴳ 6 ⵉⴱⵔⵉⵔ 1964 ⴳ ⵙⴰⵏⵜⴰ ⴱⴰⵔⵉⵔⴰ, ⴽⴰⵍⵉⴼⵓⵔⵏⵢⴰ) ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵓⵕⴽⵉⵙⵟⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵖⵏⵏⵊ ⴷ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵏ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ. ⴳ ⵉⴷ ⵜⵥⴰⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵉⵎⵔⴰⵡⵜ ⵉⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵡⵓⴷⴰⵔⴷ ⵉⵔⵎ ⴱⵔⵉⴽⵡⵉⵎ (prequiem) ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵜⵓⴷⴷⵉⵙⵜ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ preemptive (ⴱⵔⵉⵎⵉⵜⵉⴼ) ⴷ requiem (ⵔⵉⵇⵡⵉⵎ), ⴰⴼⴰⴷ ⴰ ⵉⵙⵏⵓⵎⵎⵍ ⵜⵉⵎⵙⴽⵔⵜ ⵜⴰⴱⵓⴷⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⵔⵉⵔ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏⵖ ⴷⴰⵜ ⵉⵎⵉⵇⵇ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵅⴼ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.[1][2][3]

ⴰⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵎⵏⵣⵓⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵏⴽⵔ ⴷ ⴷⴰⴼⵉⴷ ⵡⵓⴷⴰⵔⴷ ⴳ ⵙⴰⵏⵜⴰ ⴱⴰⵕⴱⴰⵕⴰ, ⴽⴰⵍⵉⴼⵓⵕⵏⵢⴰ, ⵉⴳⴰ ⵉⵡⵉⵙ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵉⵏⵓⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⴽⴰⵏⴰⴷⵉⵜ, ⴷ ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵙⴳ Kleine Gemeinde (ⴽⵍⴰⵢⵏ ⴳⵉⵎⵉⵏⴷⵉ), ⴷ ⵓⵎⴰⵔⴰⵡ ⴰⴱⴰⴱⵜⵉⵙⵜ ⵓ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ. ⴽⴽⴰⵏ ⵜⵜ ⵏⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ ⴷⴰⵔⵙⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵜⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ. ⵢⵓⵎⵥ ⵡⵓⴷⴰⵔⴷ ⴰⵙⵍⵎⴷ ⵏⵙ ⵓⵙⵍⵉⴷ ⴳ ⵜⵏⵎⵍ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵏⵢⵓⵢⵓⵕⴽ. ⵉⴳⴰ ⴰⵏⵎⵓⵔⵉ ⴳ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵎⵓⵏⵏⵉⵏ ⴷ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ.[4]

ⵏⵡⵉⴼⴰ ⵊⵉⵔⵎⴰⵏⵢⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2003 ⵉⵜⵜⵓⵢⵙⵜⴰⵢ ⵡⵓⴷⴰⵔⴷ ⵙ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵊⵓⵏⵢⵉⵔ ⵀⵉⵍⵣ (ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵓⵙ ⴰⵏⵊⵉⵍⵓⵙ), ⴽⴰⵍⵉⴼⵓⵕⵏⵢⴰ. ⴳ ⵜⵏⵉⵎⵓⵔⵜ ⴰⴷ, ⵉⵙⵎⵎⵔⵙⵍ ⴰⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵔⵡⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵏⵡⵉⴼⴰ ⵊⵉⵔⵎⴰⵏⵢⴰ, ⴱⴰⵕⴰⴳⵡⴰⵢ.[5] ⵙ ⵓⵙⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⵉⵙⵎⵎⵔⵙⴰⵍⵏ ⵉⵙⵓⵍⴰⵏⵏ ⵏ ⵏⵡⵉⴼⴰ ⵊⵉⵔⵎⴰⵏⵢⴰ, ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵣⵉⵍⵍⵣ ⴷ ⵜⵍⵓⵟⴰⵕⵉⵜ, ⵉⵙⴽⵔ ⵡⵓⴷⴰⵔⴷ ⴰⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴽⵓⵕⴰⵍⵉⵜ "Our Jungle Holy Land" (ⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ ⵜⴰⴼⵓⵥⴰⵕⵜ).[6]

ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2011, ⵉⴼⴽⴰ ⵡⵓⴷⴰⵔⴷ ⵉ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⴰⵙⵡⵉⵙⵔⵉ ⴽⵔⵉⵙⵜⵢⴰⵏ ⴽⵕⴰⵅⵜ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰ ⵉⴼⵙⵔ ⵜⵉⵎⵢⴰⵣⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵉⵏ, ⵣⴷⵉⵏⵜ ⵙ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵙ ⵏⵡⵉⴼⴰ ⵊⵉⵔⵎⴰⵏⵢⴰ, ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⵡⵉⵔⵀⴰⵏ ⴼⵉⵔⵍⴰⴳ ⴳ ⵜⵙⴷⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵍⴰⵢⴱⵏⵉⵜⵣ ⴳ ⵀⴰⵏⵓⴼⵕ.

ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. Carpenter, S., "In Concert at a Killer's Death", Los Angeles Times, 9 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2001.
  2. Allen, M., "Décor by Timothy Leary", The New York Times, 20 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2005.
  3. Vloed, K. van der, "David Woodard", Requiem Survey, 5 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2006.
  4. Wall, J. M., "Lessons in Loss", The Christian Century, 4–10 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2001, ⵜⴰⵙⵏⴰ 37.
  5. Epstein, J., "Rebuilding a Home in the Jungle", San Francisco Chronicle, 5 ⵎⴰⵕⵚ 2005.
  6. Woodard, "Musica lætitiæ comes medicina dolorum", Der Freund, ⵓⵟⵟⵓⵏ 7, ⵎⴰⵕⵚ 2006, ⵜⴰⵙⵏⴰ 34–41.

ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]