Jump to content

ⴱⵕⴰⵢⵕ (ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ)

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴱⵕⴰⵢⵕ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵣⴳ ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ. ⴰⵔ ⵉⵜⴱⴷⵓ ⵣⴳ 13 ⴱⵕⴰⵢⵕ ⴷ ⴰⵔ ⵉⵜⴽⵎⵎⴰⵍ ⴳ 12 ⵎⴰⵕⵚ ⴳ ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴳⵔⵉⴳⵓⵔ. ⴷ ⴽⵕⴰⴹ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⴱⵕⴰⵢⵕ ⵉⴳⴳⵔⴰⵏ ⴳⴰⵏ ⵣⴳ ⴰⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵃⵢⵢⴰⵍⵏ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]