ⴱⵓⵍⵎⴰⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴱⵓⵍⴰⵎⴰⵏ (ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ:بولمان) ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵜⵍⵍⴰ ⵖⴼ 102 ⵏ ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵟⵔ ⵅⴼ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ , ⴷ ⴰⵍⵎⵉⵙⴽⵉⴽⵓ. ⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳⵙ 3 ⵏ ⵉⵎⵓⵣⵣⴰⵔ ⵉⴼⴰⵍⴽⴰⵢⵏ , ⴷ ⵡ-ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⴷⵡⵡⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ ⴰⵎⵎ ،ⵎⵉⵙⵓⵔ ⴷ ⵜⴰⵎⵔⵎⵓⵛⵜ، ⴷ ⵍⵎⵔⵙ، ⴷ ⴽⵉⴽⵓ، ⴷ ⴰⵢⵜ ⵄⵎⵎⵓ،...، ⵢⵣⴷⵖ ⴷⴳⵙ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 6.910 ⵓⴼⴳⴰⵏ (ⴳ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ 2004). ⴷⴳⵙ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ . ⵜⵖⵓⴷⴰ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵙ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⴳⴰⵎⴰ ⴷ ⴰⵅⵅⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ , ⵢⵍⵍⴰ ⴷⴳⵙ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⴰⴼⴼⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⵉⴼⴰⵍⴽⴰⵢⵏ، ⵎⴽ ⴷⴳⵙ ⵉⵙⴽⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⴳⵍ، ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⵔⴷⵏ ⴷ ⵜⵓⵎⵣⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴳⴰⵔ، ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵙⵙⵔⵓ ⴳ ⵍⴰⵟⵍⴰⵙ ⴷ ⵓⵥⵓⴽⴰ ⴷ ⵓⵄⵔⵄⴰⵔ، ⴷ ⵓⵔⵜⴰⵏ ⵏ ⵉⴳⵓⵎⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⵔⴰⵎ ⴰⵎⵎ ⵉⴱⴱⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⴽⵉⴽⵔ، ⴷ ⵜⴰⵣⴰⵔⵜ ⴷ ⴱⴰⵟⴰⵟⴰ، ⴷ ⵜⵉⵍⵉⵏⵜⵉⵜ، ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⵓⵔ ⴷ ⴰⵅⵛⵅⴰⵛ، ⴷ ⵜⴰⴷⴷⴰⴳⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ . ⵎⴽ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⴰⵢⵍⴰⵍⵏ ⴰⵎⵎ ⴰⵥⵕⵥⵓⵥ، ⴰⴳⴱⵓⵔ ، ⴷⴳⵙ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⴰⵎⵎ ⵉⵏⵙⵉ، ⴷ ⵓⵣⵏⴽⴹ، ⴷ ⵉⵍⴼ ⵏ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ .

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]