ⴱⴰⵔⴰⴽ ⵓⴱⴰⵎⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴱⴰⵔⴰⴽ ⵓⴱⴰⵎⴰ
Barack Obama
ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ 4 ⵖⵓⵛⵜ 1961
ⵀⴰⵡⴰⵢ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⵉⵙⵎ ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ Barack Hussein Obama II

ⴱⴰⵔⴰⴽ ⵓⴱⴰⵎⴰ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: {{{1}}})‏ ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵉⵍⵓⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ 4 ⵖⵓⵛⵜ 1961 (ⴳ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ 23 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2911) ⴳ ⵀⵓⵏⵓⵍⵓⵍⵓ, ⵀⴰⵡⴰⵢ ⴳ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ.

ⵉⵙⵍⴽⵎⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴱⴰⵔⴰⴽ ⵓⴱⴰⵎⴰ ⴳ ⵉⵙⵉⵜⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ:


ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]