Jump to content

ⴰⵥⵕⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵥⵕⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ
The Moonstone

ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉⵏⴳⵍⵉⵣ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ
ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ
ⴰⵎⴰⵔⴰ ⵡⵉⵍⴽⵉ ⴽⵓⵍⵉⵏⵙ

ⴰⵥⵕⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: The Moonstone) ⵉⴳⴰ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⴰⴱⵓⵍⵉⵙⵉ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ, ⵢⵓⵔⴰ ⵜ ⵡⵉⵍⴽⵉ ⴽⵓⵍⵉⵏⵣ (1824-1889), ⵉⴼⴼⵖ ⴷ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1868. ⵙ ⵉⵣⵡⴰⵔ, ⵉⵜⵜⵓⵥⵕⴰⴳ ⵡⵓⵏⴳⴰⵍ ⴰⴷ ⵙ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵜⴰⵎⵙⴷⴷⵉⵜ, 32 ⵜⵙⴷⴷⵉⵜⵉⵏ ⵜⵜⵓⵥⵕⴳⵏⵜ ⴳ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵛⴰⵕⵍⵣ ⴷⵉⴽⵏⵣ All the Year Round ⵙⴳ 4 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⴰⵔ 8 ⵖⵓⵛⵜ 1868. ⵉⴳⴰ ⵡⵓⵏⴳⴰⵍ ⴰⴷ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴷ ⵡⵓⵏⴳⴰⵍ ⵎⵎ ⵜⵎⵍⵙⵉⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⵓⵏⴳⴰⵍⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴼⵓⵍⴽⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⵉⵍⴽⵉ ⴽⵓⵍⵉⵏⵣ.[1]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵙⴳ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ, 21 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2021.