Jump to content

ⴰⵣⴰⵡⴰⵅ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵣⴰⵡⴰⵅ

ⴰⵣⴰⵡⴰⵅ ⴷ ⴰⵢⴷⵉ ⵢⵜⵜⵉⴷⵉⵔ ⴷⵉ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⵓⴳⴰⴼⴰ, ⵢⴷⴷⴰⴷ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⴰⵣⴰⵡⴰⵅ ⵙⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴰⴳⵉ ⵏ ⵉⵢⴹⴰⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵉⵃⵎⵍⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵏ ⵉⵎⴰⵏ ⵏⵏⵙ. ⵢⵜⵜⵉⴷⵉⵔ ⴷⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⵓⴳⴰⴼⴰ, ⵟⵟⴼⵏⵜ ⵉⵜⴰⵔⴳⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ, ⴷ ⵏⵉⵊⵉⵔⴱⵓⵔⴽⵉⵏⴰ ⴼⴰⵚⵓ ⵙⵎⵎⴰⵏ ⴰⵙ ⵓⵍⴰ ⴰⵙⵍⵓⴳⵉ ⴰⵜⴰⵔⴳⵉ.

  • ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ

ⵢⵍⵍⴰ ⴷⵉ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⵙⴳ ⵣⵉⴽⴽ, ⵉⴱⴰⵏⴷ ⴷⵉ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1970. ⴷ 1981, ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ ⵏ ⵉⵢⴹⴰⵏ (FCI) ⵜⴳⴰ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ, ⴰⵢⴷⵉ ⴷⴰ ⵢⵜⵜⵡⴰⵅⴷⵎ ⴳ ⵜⴳⵎⵔⵜ, ⴰⵔⵓⵔⴷ ⵉⵏⵙ ⵉⵡⵓⵍⵎ ⵉⵡ ⴹⴼⵔ ⵏ ⵡⴰⵏⵉⵔⵏ ⴷ ⵢⴼⵔⴰⵅ. ⵜⴰⴷⵓⵙⵓⵉ ⵉⵏⵙ ⵜⵊⵊⴰⵜ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⴰⵢⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]