Jump to content

ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ-ⵍⵎⴰⵙⵉⵔⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ-ⵍⵎⴰⵙⵉⵔⴰ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⴰⴳⵯⵣ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵢⴰⴳⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ 20 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵟⵔ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ, ⵢⵉⵍⵉ ⵖ ⵓⴱⵔⴱⵔⵉⴷ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴳⵔ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔⵜⵔⵓⴷⴰⵏⵜ. ⴷⴰ ⴰⵏⵖ ⵎⵎⴰⵍⵏ ⵉⵙⵏⵎⴽⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2022 ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵔⴰⴹ ⵖ ⵜⴳⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⵣⵓⴳⵯⴰⵣ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⴷⴷⴰ. ⵉⵣⴷⵉ ⵓⵣⴰⴳⵯⵣ ⵙ ⵉⵎⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⵙ ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵉⵏ ⴳⵔ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵏⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⵍⴰ ⵉⵎⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⵙ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵖ ⵜⵓⵕⵓⴱⵜ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵓⵣⴰⴳⵯⵣ ⵖ 1991, ⵜⴰⵛⴽ ⴷ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵜ ⵙⵎⵎⵓⵏ ⴼ "ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ". ⵉⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵓⵣⴰⴳⵯⵣ ⴰⴷ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⴰⵎⵥ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵣⴰⴳⵯⵣ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ-ⴱⵏⵙⵔⴳⴰⵡ ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵍⵍⴰ ⵖ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵣⵣⵉⵡⵉⵣⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵙ ⵉⵎⵙⵍⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵉⵏ ⵉⵖ ⵜⵜⴰⵢⵢⵍⵏⵜ ⵏⵖ ⵉⵖ ⴷ ⵜⵜⴳⴳⵯⵉⵣⵏⵜ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵖ ⵢⵉⴹ. ⴹⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⵢⵏⵓ, ⵉⵜⵜⵢⵓⴼⴽⴰ ⵓⵇⵇⴱⵓⵔ ⵉ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵙⵔⴷⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵉⵏ.

ⴰⵙⵏⵎⴽⵜⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵏⵢⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⴷⴷⴰ:

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
931

1 384

341

1 479

447

1 467

945

1 407

173

1 334

244

1 544

344

1 922

040

2 009

566

587

048

605

605

1 774

ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⴰⴽⵔⴰⵢ ⴰⴽⵔⴰⵢ ⴰⴽⵔⴰⵢ[1] ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ[2] ⴰⴽⵔⴰⵢ ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ[3] ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. إحصائيات سنة 2016 - المكتب الوطني للمطارات. يناير 2017
  2. 2019 - الموقع الرسمي للمكتب الوطني للمطارات|13 أبريل 2020
  3. سنة 2021 - الموقع الرسمي للمكتب الوطني للمطارات