Jump to content

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ 70, ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ. ⵎⴰⵛⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1998, ⵔⴰⴷ ⵜ ⵉⴳ ⴷ ⵓⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵚⴱⵍⵢⵓⵏ, ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵢⴰⵖⵓⵍ ⴷ ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⵏⵉ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵎⴰⵏⵉ ⵜⵜⵉⴷⵉⵔⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ.

ⵖⵓⵔⵙ ⴽⵕⴰⴹ (3) ⵏ ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ: ⴰⵣⵕⵡⴰⵍ, ⴰⵣⴳⵣⴰⵡ, ⴰⵡⵔⴰⵖ. ⵙⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵉⵜⵜⵡⴰⵔⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵙ ⵓⴽⵍⵓ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ («ⵣ», ⴰⵣⴰ ⵏⵖ ⵢⴰⵣ) ⵙ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ.

ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ ⵉⵏⵉⴳⵍ ⵏ HTML ⴰⵏⴰⵎⴽ
ⴰⵥⵕⵡⴰⵍ #0099CC ⵉⵍⵍ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ;
ⴰⵣⴳⵣⴰⵡ #99CC33 ⵜⴰⴳⴰⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⵡⵏⵏⴰⴹⵜ (Nature) ⵏ ⴰⴳⴰⴼⴰⵢ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏⵏⵙ;
ⴰⵡⵔⴰⵖ #FFE513 ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ (ⵜⴰⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ) ⵏ ⴰⴳⴰⴼⴰⵢ ⵏⵯ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ;
ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ #CC0033 ⵉⴷⴰⵎⵎⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵙⵙⵡⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵜ.

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⴷ ⵜⵖⵏⵙⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⴷⴷⴰ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵔ ⴷⵉⴷⵙ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉ ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵓⵏⵛⵓⴹ ⵏⵏⵙ.


ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]