Jump to content

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ (ⵙ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ: Académie Berbère) ⴷ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵉⵜⵓⵙⴱⴷⴷⵏ ⴷⵉ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⵙ ⵏ 1966. ⵅⴼ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵎⵓⵃⵏⴷ ⴰⵔⴰⴱ ⴱⵙⴰⵄⵓⴷ. ⵟⴰⵡⵙ ⵄⵎⵔⵓⵛ. ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ ⵄⴰⵣⵎ. ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴷ ⴰⵔⴽⵓⵏ ⴷ ⵉⵎⵖⵏⴰⵙⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏ. ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏⵏⵙ ⵖ ⴱⴰⵔⵉⵣ.[1][2]

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. (ⴼⵕ) Tamazgha.fr - Article sur Masin U'Harun, un des fondateurs de l'association
  2. http://lesavoire.over-blog.com/2018/01/elles-remontent-a-2968-ans-aux-origines-du-nouvel-an-amazigh.html