ⴰⵚⵉⵏⵚⵉⴳ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵉⵎⵙⵍⵉ ⵏ ⵓⵚⵉⵏⵚⵉⴳ
Ein Gomero pfeift Silbo Gomero

ⴰⵚⵉⵏⵚⵉⴳ ⵉⴳⴰ ⵙⴳ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⴽⵏⴰⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⵢⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙ (ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⴳⵡⴰⵏⵛⵉⵢⵏ). ⵜⵜⵎⵍⵙⵍⴰⵢⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⴰⵡⴷ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⴰⵢⵢⵔⵓⵜⵉⵏⵉⵔⵉⴼⵉⴽⴰⵏⴰⵔⵢⴰ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ . ⵄⵜⴰⵎⴷⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵉⴳⵡⴰⵏⵛⵉⵢⵏ ⴰⵚⵉⵏⵚⵉⴳ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 16 ⵓⵢⴰ ⴳ ⵓⵛⵏⴳⵓ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⴽⵏⴰⵔⵉ، ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏⵏⴰ ⵜⵏⵖⵓⴱⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵓⵣⵓⵕ ⵏ ⵉⴳⵡⴰⵏⵛⵉⵢⵏ .

ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⴰⵎⵉⵀⵉ ⵏ ⵓⵏⵖⵓⴱⵓ ⵏ ⵓⵚⵉⵏⵚⴰⴳ ⴳ ⵓⵖⵍⵍⵓⵢ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ 21، ⵎⴰ ⵢⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⴰⵎ ⵜⴰⴽⵙⵙⴰ، ⵢⵓⵖⴰⵍ ⵓⵢⴰ ⴳ ⵓⴽⵛⵛⴰⵎ ⵏ ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⵓⵜⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ، ⵜⵇⴷⴷⵛ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⴽⵏⴰⵔⵉ ⴰⵙⵍⵎⴷ ⴳ ⵉⵖⵔⴱⴰⵣⵏ ⵜⴱⵕⵕⵃ ⵙ ⵓⵚⵉⵏⵚⴳ ⵏ ⴳⵓⵎⵉⵔⵓ ⴰⵎ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⴰⵏⵜⵓⴳⵔⴰⴼⵉ ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⴽⵏⴰⵔⵉ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ 1999. ⴷⴳ 30 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2009، ⵜⵙⵙⵓⵖⴰⵍ ⵜⴰⵎⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⴰⵙⵉⵏⵚⴳ ⵏ ⴳⵓⵎⵉⵔⵓ ⴳ ⵓⵎⵓⵖ ⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵔⴰⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵓⵢⴰ ⵙ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴽⴰⵏⴰⵔⵢⴰ. ⵢⵙⴽⵔ ⵓⵎⵙⵓⴼⵖ ⵉⵙⵉⴷⵔⵓ ⵓⵔⵜⵉⵣ ⵙ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵓⵚⵉⵏⵚⴳ ⵉ ⵉⵎⵃⴹⴰⵔⵏ ⴳ ⵉⵖⵔⴱⴰⵣⵏ ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵜ.

Liens externes[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]