Jump to content

ⴰⵙⵏⵇⴹ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⵙⵏⵇⴹ ⵉⵍⴰ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵓⴷⵙ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵉⵏ, ⵖⵓⵔⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⴰⵏⵉⵏ. ⵜⵣⵎⵔ ⵖⴰⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵇⴹ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⴼⵍ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵏⵙⵜ.

ⴰⵎⴷⵢⴰ:

— ⵓⵔ ⵜⵥⵕⵉⴷ ⴰⵏⵉⵔ.

— ⵓⵔ ⵜⵥⵕⵉⴷ ⴰⵏⵉⵔ?

— ⵓⵔ ⵜⵥⵕⵉⴷ ⴰⵏⵉⵔ!

ⴰⵜⴳ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]