Jump to content

ⴰⵎⵙⴳⴷⴰⵍ:ⴰⵙⵏⵇⴹ

Page contents not supported in other languages.
ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⵙⵏⵎⴰⵔⵔⴰ

[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵣⵓⵍ ⵎⴰⵙⵙ @ⵍⴼⴰⵇⵉⵔ, ⵏⵏⵉⵖ ⵉⵙ ⴰⵖ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ "ⴰⵙⵏⵇⵇⴹ" ? --Lhoussine AIT TAYFST (talk) 23:17, 8 July 2023 (UTC)

ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ ⵎⴰⵙⵙ @Lhoussine AIT TAYFST
ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ "ⴰⵙⵏⵇⴹ" ⵎⴽⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵜⴻⵜⵜⵢⴰⵔⴰ ⵙ ⵢⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵔⵔⴰ ⵏ ⵉⵕⴽⴰⵎ. ⵍⴼⴰⵇⵉⵔ (talk) 17:27, 9 July 2023 (UTC)