Jump to content

ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴳⵔⵉⴳⵓⵔ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴽⵏⵉⵙⵜ ⵜⴰⴽⴰⵜⵓⵍⵉⴽⵜ

ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ. ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵢⵓⵙⴽⴰⵔ ⴰⵢⴰ ⵙ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵉ ⵢⵉⵣⵎⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵏ, ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙⵏ, ⵉⵔⵏ ⴷ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ. ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⴰⵙⵎⵎⵓ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵙ ⵓⵏⵖⴰⴷ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ. ⵉⴳⴳⵓⵜ ⵎⴰ ⵖ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ ⵓⵙⵎⵍⴰⵙⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⵉⵡ (ⴰⵡⵔⵉⵇ) ⵏ ⵡⴰⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ. ⵢⵉⵥⴹⵉⵕ ⵓⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴷ ⴷⴰⵖ ⵉⵙⵏⴰⵎⴽ ⵢⴰⵜ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⵣⵎⵣⵣⴰ ⵎⵉ ⵉⵜⵜⵔⵙ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⵙⵎⵍⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ.

ⵉⵣⵎⴰⵣ ⴳ ⵓⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ (ⵣⵓⵏ ⴷ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴷ ⵢⵉⵔⵏ) ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ, ⵎⴰⵛⵛ ⵓⵔ ⴷ ⵙ ⵛⵛⵉⵍ, ⴷⴰ ⵜⵜⵎⵢⴰⴽⵓⴷⵏ ⴷ ⵉⵎⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⵏⵖ ⴷ ⴰⵢⵢⵓⵔ.

ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴱⵉⵔⵟⴰⵏ, 1851, ⵜⵉⴷⴷⵉ: 20.3 ⵛⵎ, ⵜⴰⵙⵏⵏⵉⵖ ⵜⴰⵎⵉⵜⵔⵓⴱⵓⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉ (ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵏⵢⵓ ⵢⵓⵕⴽ)

ⵉⵔⵏ ⵙ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵢⵢⵓⵔ
ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ[1] ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ[1] ⵜⴰⵛⴰⵡⵉⵜ[1] ⵜⴰⵊⵉⵔⴱⵉⵜ[1]
January يناير ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ (ⵢ)ⵏⵏⴰⵢⵔ ⵢⵏⵏⴰⵔ ⵢⵏⵏⴰⵔ
February فبراير ⴱⵔⴰⵢⵔ ⴼⵓⵔⴰⵔ ⴼⵓⵔⴰⵔ ⴼⵓⵔⴰⵔ
March مارس ⵎⴰⵔⵙ ⵎⴰⵔⵙ ⵎⴰⵔⵙ ⵎⴰⵔⵙ
April أبريل ⵉⴱⵔⵉⵔ (ⵢ)ⴱⵔⵉⵔ ⴱⵔⵉⵔ ⵉⴱⵔⵉⵔ
May ماي ⵎⴰⵢⵢⵓ ⵎⴰⴳⴳⵓ ⵎⴰⵢⵓ ⵎⴰⵢⵓ
June يونيو ⵢⵓⵏⵢⵓ ⵢⵓⵏⵢⵓ ⵢⵓⵏⵢⵓ ⵢⵓⵏⵢⵓ
July يوليوز ⵢⵓⵍⵢⵓ ⵢⵓⵍⵢⵓ(ⵣ) ⵢⵓⵍⵢⵓ ⵢⵓⵍⵢⵓ
August غشت ⵖⵓⵛⵜ ⵖⵓⵛⵜ ⵖⵓⵛⵜ ⵖⵓⵛⵜ
September شتنبر ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⵛⵜⵎⴱⵔ ⵛⵜⵎⴱⵔ ⵛⵜⴰⵎⴱⵔ
October أكتوبر ⴽⵟⵓⴱⵔ (ⴽ)ⵜⵓⴱⵔ ⴽⵜⵓⴱⵔ ⴽⵜⵓⴱⵔ
November نونبر ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⵏⵓ(ⵏ)ⵎⴱⵔ ⵡⴰⵏⴱⵔ ⵏⵓⵎⴱⵉⵔ
December دجنبر ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ ⴱⵓ- (ⴷⵓ-)ⵊⵎⴱⵔ ⵊⴰⵎⴱⵔ ⴷⵓⵊⴰⵎⴱⵔ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 "Les origines du calendrier amazigh". Les Matins d'Algérie.