Jump to content

ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵉⵔⴰⵢⵉⵏ ⵉⵙⵙⵉⵍⵉⵖⵏ ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ ⵉ ⵏⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⵉ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ. ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵜⴽⴽⴰ ⴷ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⵀⴰⵖ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵢⴰⵍ ⵓⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵉⵙⴽⴰⵏ ⵖⴼ ⵓⴳⵎⵎⴰⵢ ⵏⵖ ⵖⴼ ⵡⴰⴱⵊⴰⴷ ⵖⵔⵙ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵙⵉⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ. ⵏⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵏⴰⴼ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⴳⵎⵎⴰⵢⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⵙ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴷ ⵓⵙⵓⵙⵔⵓ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⵣⴰⵔⴰⵢ.

ⵜⵉⵙⵉⵙⴽⵍⵜ ⴷ ⵜⵉⴷⴷⵉ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⵏⴰⴳⴰⵔ ⵏ ⵡⵓⵎⴰⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵉⵔⵔⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⵙⵏⴳⵍ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵉⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵉⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵥⵔ ⴰⵍⵜⵓ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]