Jump to content

A

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

A ⵏⵖ aⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵓⵖⵔⵉ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵓⴳⵎⵎⴰⵢ ⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉ ⴷ ⴳ ⵓⴳⵎⵎⴰⵢ ⴰⵙⵉⵔⵉⵍⵉ.

  • A ⴷ ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵏ:
  • ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ A ⵏⵖ a ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⴰⵜⴰⵍⵏ.

ⵜⵉⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⴻⵜⵉⴽⵏⵉⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵙⵎⵉⴷⴳⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⴷ ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴻⵜⵜⵢⴰⵙⴰⵢ ⴷ ⵙⴳ https://zgh.wikipedia.org/w/index.php?title=A&oldid=25299