ⴰⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵏ

ⴰⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⵉⵎⵖⵓⵏⵉⵏ ⵉⵜⵜⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵎⴰⵍⴰⵏ ⵉⵣⵓⵛⵛⵍⵏ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏⴳⵔ ⵡⴰⵍⵍⵉ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ , ⴰⵔ ⵜⵎⵛⴰⵛⴽⴰⵏ ⴳⵔⴰ ⵜⵙⵏ ⵅⴼ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ [1].

ⴰⵙⵏⵎⵍ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⴱⴰⵢⵏ ⴰⵔⵎⵓⵙⵙ ⵏ ⵜⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ 19 , ⵉⴱⴷⵔⵜ ⴰⵣⵣⵔⴰⴼ ⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉ ⴳ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵍⵓⴳⵓⵏⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵜⴰⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ, ⴷⴰⵔ ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ ⴱⴷⵔⵏ ⵜ ⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵙ ⵜⵉⵖⵔⴰⴷ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1999. ⴰⵙⵏⵎⵍ ⴳ ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵎⵉⵚⵕⴰ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⴰ 674 ⵏ ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ: ⵉⴳⴰ ⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⴳⴰⵍⴰⵏ ⴳⵉⵜ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵙⴽⵏⴰⴼ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⴰⵙⵡⵓⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⴰⵙⴽⵏⴰⴼ ⴰⵏⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉ ⴷⵓ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵓⴳⴷⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵖⵔⴰⴷ ⵏⵏⵙ .

ⵉⵙⴽⵏⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ: ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵜⵉⵍⵉ ⵏⵖ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵡⵓⵔⵓⵢ ⴰⵎⵙⵡⵓⵔⵉ . ⵜⵉⵖⵔⴰⴷ: ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⴰⵎⵥ ⵅⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ. ⵜⴰⵏⴰⴷⴰⵡⵜ : ⴰⵎⵙⵡⵓⵔⵉ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⵢ ⵉⴹⴼⵓⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵡⵇⵇⵔ ⵉⵍⵓⴳⵓⵏⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ. ⵜⵉⵣⵉ : ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵜⴰⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵉⵣⵎⵎⴻⵎ ⴳⵉⵙ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴽⵓⵢⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵎⵖⵓⵏⵜ.

ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  • ⴰⵔⵔⴰ ⵙ ⵜⵉⵣⵉ ⵜⴰⵎⵇⵇⴰⵏⵜ
  • ⴰⵔⵔⴰ ⵙ ⵜⵉⵣⵉ ⵜⴰⵕⵥⴰⵎⵜ
  • ⴰⵔⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]