ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ : ⵉⴳⴰ ⵜⵜ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵏ ⵉⵍⴳⵎⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⴷⵏ ⵍⵉ ⵓⵎⵣⵏ ⴰⵎⵇⵓⵏ ⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⴳⵔ ⵢⵏⵎⴰⵀⴰⵍⵏ , ⵉⵎⵖⵔⴰⴷⵏ ⴷ ⵉⴽⵔⵡⴰⵜⵏ (ⵉⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵕⵎⵙⵓⵜⵉⵏ) , ⴷ ⵢⵙⵙⵓⴷⵙ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⴼ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵙⵏⴼⵓ, ⵜⴰⵙⵔⴳⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵜⴰⵙⵍⴳⴰⵏⵉⵏ, ⴰⵔⵔⴰⵣⵏ, ⴰⵙⵏⴽⵉⴷ, ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵉⵣⵣⵓⵛⵛⵍ ⵏ ⴰⵎⵡⵓⵔⵉ . ⴷ ⵢⴰⵏ ⵣ ⵉⵥⵍⴰⵏ ⵏ ⴰⵣⵔⴼ ⵓⵙⵍⵉⴳ.

ⵙⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ ⵉⵏⵎⴰⵀⴰⵍⵏ ⵖⵔⴰⵏ ⵉ ⵓⵡⵏⴰⴽ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵓⴷⵙ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ ⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ. ⴰⵛⴽⵓ ⵇⵉⵎⵏ ⵎⵏⵛⴽ ⵙ ⵡⴰⵔ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⴰⵔⵔⴰⵣⵏ, ⴷ ⴽⴰⵏⵜⵉⵏ ⴷⴷⵓ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⴰⵖⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵕⵎⵙⵜ. ⵖⴰⵏ ⴰⴼ ⵙⴽⵔⵏ ⵢⵏⵎⴰⵀⴰⵍⵏ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵏⵎⴰⵍⵍⵓ , ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⴰⵎⵣⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴰⵎ; ⴰⴱⴰⴷⵓ ⴳ ⵜⴰⴼⵓⵔⵉ ⴷ ⴰⵔⵔⴰⵣⵏ ⴼ ⵉⵎⵓⴹⴰⵏ, ⴰⴱⴰⴷⵓ ⴳ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵓ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⵯⴳⴳⴰⵙ , ⴷ ⴰⵟⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⴳⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵙⵙⵓⴷⵙⵏ ⴰⵡⵏⴰⴽ ⴳ ⴰⵙⵍⴳⴰⵏ ⴰⴷ , ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵢⵏⵎⴰⵀⴰⵍⵏ. ⴰⵙⴹⴳⴰⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵄⵉⵏ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⵉ ⵢⵏⵎⴰⵀⴰⵍⵏ, ⴰⵔ ⵢⴰⴽⴰ ⴰⴼⵔⴰⴳ ⵉ ⵢⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⴷ ⵜⵉⵎⵙⵓⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⴰⵔ ⵜⴼⴰⵍⴽⴰⵢⵏ ⵙ ⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⴷ.

ⵥⵕ ⴰⵡⴷ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵣⵔⴼ ⵓⵙⵍⵉⴳ

ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ

ⴰⵙⵍⴳⵏ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]