ⴰⵏⴷⵔⵉⵢⴰ ⴷⵉⵍ ⴼⵉⵔⵔⵓⴽⵢⵓ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵏⴷⵔⵉⵢⴰ ⴷⵉⵍ ⴼⵉⵔⵔⵓⴽⵢⵓ
Andrea del Verrocchio
ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⴰⵏⴷⵔⵉⵢⴰ ⴷⵉⵍ ⴼⵉⵔⵔⵓⴽⵢⵓ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵟⴰⵍⵢⴰⵏ
ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ 1435, ⴼⵍⵓⵔⵉⵏⵙⴰ
ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ 1488, ⴼⵉⵏⵉⵣⵢⴰ
ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵍⵍⴰⵍⵉⵜ ⴰⵏⴷⵔⵉⵢⴰ ⴷⵉⵍ ⵎⴰⵢⵛⵍ ⴽⵉⵢⵓ
ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⴰⵎⴽⵍⴰ, ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ, ⴰⵎⵙⴷⴰⴳ
ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴳⵓⵍⵢⴰⵏⵓ ⴼⵉⵔⵔⵓⴽⵢⵓ, ⴷⵓⵏⴰⵜⵉⵍⵍⵓ
ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵜⴰⵍⵙⵍⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉⵜ

ⴰⵏⴷⵔⵉⵢⴰ ⴷⵉⵍ ⴼⵉⵔⵔⵓⴽⵢⵓ (ⵙ ⵜⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉⵜ: Andrea del Verrocchio) ⵉⴽⴽⴰ-ⵜⵉⵏ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ "ⵙⴽⵓⵍⴱⵜⵓⵔ" ⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉ, ⴰⴷⵀⴰⵢⴱⵉ ⵉⴳ ⵓⵍⴰ ⴰⵎⴽⵍⴰ. ⵜⴽⴽⴰ-ⵜⵉⵏ ⴷⴰⵔⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴰⵡⵔⵜ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⴼⵍⵓⵔⵉⵏⵙⴰ.

ⴽⴽⴰⵏ-ⵜⵉⵏ ⴳⵉⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴽⵍⴰⵡⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵍⵙⵍⴰⵍⵉⵜ ⴰⵔ ⵜⵜⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷⴰⵔ ⴼⵉⵔⵔⵓⴽⵢⵓ, ⵢⵉⵍⵉ ⴳⵉⵙⵏ ⵎⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵉⵙⵡⵓⵔⵔⵉⵏ. ⵔⴰⴷ ⵏⴰⴼ ⵣⴳⵉⵜⵙⵏ ⵢⴰⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵣⵓⵏ ⴷ ⴱⵓⵜⵉⵛⵓⵍⵍⵉ, ⵖⵉⵔⵍⴰⵏⴷⵡⴰ ⴷ ⵓⵍⴰ ⴱⵉⵔⵓⴳⵉⵏⵓ. ⴰⵎⵃⴹⴰⵔ ⵏ ⴼⵉⵔⵔⵓⴽⵢⵓ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵏ ⵉⴳⴰ-ⵜ ⵍⵢⵓⵏⴰⵔⴷⵓ ⴷⴰ ⴼⵉⵏⵜⵛⵉ.[1][2]

ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵍⵓⵍ ⴷ ⴼⵉⵔⵔⵓⴽⵢⵓ ⵖ ⴼⵍⵓⵔⵉⵏⵙⴰ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1435. ⵉⴱⴱⴰⵙ ⵎⴰⵢⴽⵍ ⴷⵉ ⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⴽⵓ ⴽⵉⵏⵡⴰ, ⵉⴽⴽⴰⵜⵉⵏⵏ ⵢⴰⴷ-ⵍⵍⵉ ⴰⵔ ⵉⵙⵡⵓⵔⵔⵉ ⵖ ⵓⵢⴰⵊⵓⵕ ⴷ ⵓⵇⵔⵎⵉⴷ ⴰⵔ ⵜⵏ ⵉⵙⴳⴰⴷⴷⴰ, ⵉⵙⵙⵏⴼⵍ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵉⴳ "ⵜⴰⴽⵙ ⴽⵓⵍⵉⴽⵜⵓⵔ" ⴹⴰⵔⴰⵜ-ⴰⵙ. ⵉⵙⵡⵓⵔⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⵉⴷ ⴱⵓ ⵉⴱⴰⵏⴽⵉⵡⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵉⴷⵉⴽⵉ, ⴼⴰⴷ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵉⵎⵎⵓⵜⵜⵉ ⵙ ⴼⵉⵏⵉⵙⵢⴰ.

ⴼⵉⵔⵔⵓⴽⵢⵓ ⵍⵍⵉⵖ ⴷ ⵉⵍⵓⵍ, ⴳⴰⵏ ⴰⵙ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⴰⵏⴷⵔⵉⵢⴰ ⴷⵉⵍ ⴼⵉⵔⵔⵓⴽⵢⵓ ⴽⵉⵏⵡⴰ. ⵙⵏⴼⵍⵏ-ⴰⵙ ⵉⵙⵎ-ⵏⵏⵙ ⵙ ⴰⵏⴷⵔⵉⵢⴰ ⴷⵉⵍ ⴼⵉⵔⵔⵓⴽⵢⵓ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴱⴷⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵍⵎⴰⴷ ⴷⴰⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵀⴽⴽⴰⵛ (ⴰⴷⵀⴰⵢⴱⵉ) ⵉⴳⴰⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⴼⵉⵔⵔⵓⴽⵢⵓ (ⵉⵔⵡⴰⵙ ⵉⵙ ⴷ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⵏⵉⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⴽⵓ ⴷⵉ ⵍⵓⵛⴰ ⴼⵉⵔⵔⵓⴽⵢⵓ, ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵙⴱⴰⵖⵓⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵎⵓⵔⵙⵏ ⵖ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏⵏⵙ). ⴰⵎⵎ ⵢⴰⵏ ⴷⴰⵔⵙ ⵉⵜⵜⵃⴹⴰⵔⵏ, ⵉⵍⵎⴷ ⴷⴰⵔⵙ ⴼⵉⵔⵔⵓⴽⵢⵓ ⵎⴰⵏⵎⴽ ⵙ ⴰⵔ ⵜⵜⵢⴰⵡⵙⴰⴽⵔⵏⵜ ⵜⵣⵓⵣⴰⴼ ⴷ ⵢⵉⵔⵓⴽⵓⵜⵏ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵉⵟⴱⵙⵉⵍⵏ, ⵉⵖⵕⵕⴰⴼⵏ ⴷ ⵢⵉⵇⵕⵄⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵙⵏⵜ. ⵉⵍⵎⴷ ⵎⴰⵏⵎⴽ ⵙ ⴰⵔ ⵙⵙⵓⴼⵓⵖⵏ ⵖ ⵡⵓⵔⵖ; ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵔⵉⵇⵉⵏ ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵉⵏ ⴰⵔ ⴰⵙⵏⵜ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ "ⴰⴼⵔⵉⵡ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ", ⴷ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵖ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵣⵣⵡⴰⵇ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ, ⵉⵙⴼⵔⵉⵙⵏ ⴷ ⵖⴰⵢⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ "ⵉⵍⵓⵎⵉⵏⵉⵢⵜⵉⴷ ⵎⴰⵏⵓⵙⴽⵔⵉⴱⵜⵙ". ⵉⵍⵎⴷ ⴷⴰⵖ ⵎⴰⵏⵎⴽ ⵙ ⴰⵔ ⵙⵏⵓⵍⴼⵓⵏ/ⵜⵜⵚⵡⵡⴰⴱⵏ ⵉⵙⴼⵔⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⴱⵔⵓⵏⵥ. ⵓⴽⴰⵏ, ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⴰⴷ ⵉⴳⴳⵓⵔⴰⵏ ⴰ'ⵙ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏ ⵏⵜⵜⴰⵏ.

ⵜⵉⵣⵉ ⴰⴷ, ⵉⵎⵎⴰⴳⴳⴰⵔ ⴼⵉⵔⵔⵓⴽⵢⵓ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴷ ⴷⵓⵏⴰⵜⵉⵍⵍⵓ. ⵢⴰⵖⵓⵍ ⴷⵓⵏⴰⵜⵉⵍⵍⵓ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵣⵣⵖ "ⵙⵛⵓⵍⴱⵜⵓⵔⵙ" ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵏⵉⵏ. ⴰⵏⵛⴽ ⵍⵍⵉ ⵙⵓⵍ ⵉⵙⴽⵔ ⵖ ⵢⵉⵙⴼⵔⵉⵙⵏ ⵢⵓⵜⵉ ⵉⵙⴼⵔⵉⵙⵏ ⵏ ⴼⵉⵔⵔⵓⴽⵢⵓ. ⵉⵙ ⴽⴰ, ⴷⵓⵏⴰⵜⵉⵍⵍⵓ ⴷ ⴼⵉⵔⵔⵓⴽⵢⵓ ⵙ ⵙⵉⵏ-ⵉⵜⵙⵏ ⵙⴳⴰⴷⴷⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴼⵔⵉⵙ ⵏ ⴷⴰⴼⵉⴷ ⵉⵍⴰⵏ ⵉⵅⴼ ⵏ ⴳⵓⵍⵉⴰⵜⵀ, ⵙ ⵙⵉⵏ-ⵉⵜⵙⵏ ⴷⴰⵖ ⵙⴳⴰⴷⴷⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴼⵔⵉⵙ ⵉⵅⴰⵜⵔⵏ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵔⴷⴰⵙ (ⴰⵄⵙⴽⵕⵉ) ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵏ; ⵉⵙⵙⵓⴷⴰⵏ ⴰⵢⵢⵉⵙ-ⵏⵏⵙ (ⴰⵙⴼⵔⵉⵙ ⵉⴳⴰⵏ ⵡⵉⵏ ⵉⵎⵏⴰⵢⵏ). ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ, ⴰⵔ ⵙⵏⴳⴰⴷⴷⴰⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⴰⵔ ⵙⵙⵎⵣⴰⵣⴰⵍⵏ ⴳⵔ ⵙⵉⵏ ⵢⵉⵙⴼⵔⵉⵙⵏ-ⴰⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⵏⴰⵢⵏ.

ⴼⵉⵔⵔⵓⴽⵢⵓ, ⵓⵔ ⵊⵊⵓ ⵉⵜⴰⵀⵍ, ⵎⴰⵛ ⵉⴽⴽⴰ-ⵜ-ⵏⵏ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵣⵣⴰⵍ ⵎⵇⵇⴰⵔ; ⴼ ⴰⵢⵜ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ. ⵉⴷⵔⵓⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵏ ⴼ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ, ⴰⴱⵍⴰ ⵎⴰⵙ ⵉⵍⵎⴷ ⴷⴰⵔ ⴼⵔⴰ ⴼⵉⵍⵉⴱⴱⵓ ⵍⵉⴱⴱⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵢⵏⵏ ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵙ ⵜⴽⵍⵓⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙ ⴰⵔ ⵜⵜⵓⵔⵔⵓⵢⵏⵜ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵔⵙⵍⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ, ⴷ ⵎⵍⴰ ⴷ ⵉⵙ ⵓⵔ ⴷ ⵜⴰⴽⵙⵙⴰ ⵏ ⵍⵓⵔⵉⵏⵣⵓ ⴷ ⵎⴷⵉⵛⵉ[3] ⴷ ⵉⵡⵡⵉⵙ ⴱⵉⵜⵔⵓ, ⵓⵔ ⵉⵏⵏⵉ ⴰⴷ ⵉⵣⵣⵉⴳⵉⵣ ⵎⴰⵏⵉ. ⵉⴽⴽⴰ-ⵜ-ⵏⵏ ⵢⴰⵎⵓ ⵓⵍⴰ ⵏⵜⵜⴰ ⵖ "ⴳⵓⵉⵍⴷ" ⵏ ⵙⵜ ⵍⵓⴽ (ⵍⵓⴽ ⴰⴳⵯⵔⵔⴰⵎ), ⴽⴽⴰⵏ-ⴷ ⵜⵙⴰⵡⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵖ ⵢⵉⵏⴰⵥⵓⵔⵏ ⴽⵙⵡⴰⵜⵏⵉⵏ. ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵖ ⵢⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ-ⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⵣⵓⵏⴷ ⴷⵓⵎⵏⵉⵛⵓ ⴳⵀⵉⵔⵍⴰⵏⴷⴰⵉⵓ, ⴼⵉⵔⵔⵓⴽⵢⵓ ⴱⵓⵜⵉⵛⵓⵍⵍⵉ ⴷ ⴱⵉⵜⵔⵓ ⴱⵔⵓⴳⵉⵏⵓ, ⵉⵛⵇⵇⴰ ⴰⴷ ⵜⵏ-ⵜⵙⵙⵏⴳⴰⵔⴰⴷ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴼⵉⵔⵔⵓⴽⵢⵓ ⵙ ⵢⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ.

ⵖ ⵜⴳⵉⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ, ⵉⴼⵍ ⴼⵉⵔⵔⵓⴽⵢⵓ ⵉ ⵍⵓⵔⵉⵏⵣⵓ ⴷⵉ ⵛⵔⴷⵉ ⵜⴰⵙⴰⵡⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵏ ⴼⵍⵓⵔⵉⵏⵙⴰ, ⵉⵔⵥⵎ-ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⵟⴰⵢⵢⴰ ⵖ ⴼⵉⵏⵉⵙⵢⴰ, ⵎⴰⵏⵉ ⵖ ⵉⴽⴽⴰ ⴰⵔ ⵉⵙⵡⵓⵔⵔⵉ ⴼ ⵓⵙⴼⵔⵉⵙ ⵏ ⴱⴰⵔⵜⵓⵍⵓⵎⵓ ⵛⵓⵍⵍⵓⵏⵉ. ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵖ ⴼⵉⵏⵉⵙⵢⴰ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1488. ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵃⴰⵙⴰⴱ ⴰⵏⴷⵔⴰ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵣⵖ ⵢⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵓⵙⵔⵉⴷⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⵙⵏⵜⵉ ⴰⵡⵟⴰⵍⵢⴰⵏ, ⴱⵓⵍ ⵎ. ⴼⵉⵔⵔⵓⴽⵢⵓ.

ⵉⵙⴼⵔⵉⵙⵏ ⵏⵏⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴳⴰⴷⴷⴰ ⴼⵉⵔⵔⵓⴽⵢⵓ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴼⵓⵍⴽⵉⵏⵉⵏ ⵙⵖ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵓⵥⵔⵓ, ⵢⴰⵏ ⵓⵜⴰⴱⵓⵜ (ⴽⵓⴼⴼⵉⵏ) ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵔⵉⴷ (ⵡⴰⵛⴱⴰⵣⵉⵏ). ⴰⵔ ⴷⴰⵖ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵔⵎ ⵓⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵎⴰⴷⵓⵏⵏⴰ ⴷ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵎⴰⴽⵜ ⵏ "ⵍⴰⵡ ⵔⵉⵍⵢⵉⴼ".

ⵉⵙⴼⵔⵉⵙⵏ ⵏ ⴼⵉⵔⵔⵓⴽⵢⵓ ⴰⴽⴽⵯ ⴷⴰⵔⵙ ⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵏⵉⵏ, ⵜⵜⵢⴰⵡⵙⴽⴰⵔⵏ ⵙ ⵓⴱⵔⵓⵏⵥ, ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵖ ⵍⵎⵄⴷⵏ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. "Madonna and Child - Workshop of Andrea del Verrocchio", Met Museum
  2. "Verròcchio, Andrea del", Teccani
  3. "Andrea del Verrocchio: Italian painter and sculptor", Britannica

ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]