ⴰⵎⵙⵜⴰⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵎⵙⵜⴰⵏ
ⵙⵉⵙⵔⵓ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵎⵙⵜⴰⵢⵏ ⵜⵢⵓⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ

ⴰⵎⵙⵜⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵎⵓ ⵉⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵜⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵉⵜⵓⵚⴽⴰ ⵅⴼ ⵙⵙⵓⵔⴳ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ ⴰⵎⵙⵜⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵙⵜⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⴽⵓ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ, ⴰⵎⵙⵜⴰⵏ ⵉⵟⵟⴰⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⴰⴳⵓⵏⵙⵓ ⵏ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⴷ ⴱⵕⵕⴰ ⵏⵏⵙ , ⵜⵍⵍⴰ ⴷⴰⵔⵙ ⵜⵉⵙⵖⴰⵏ ⴰⵎ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⵅⴼ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵎⵉⴷⵏ ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵉⵖ ⵉⴳⴰ ⵓⵏⵎⵣⴰⵖ ⵏⵖ ⵓⵙⵏⵏⴰⵔⴰⵣ, ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵉⵥⴹⴰⵔ ⴰⵡⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⵢ ⵣⵎⵎⵉⵎ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵏⵖ ⴰⵢ ⴳ ⵓⵎⵛⴰⵡⴰⵕ ⵉ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵏⵖ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍ (ⴰⴼⴳⴰⵏ ⴰⴳⴰⵎⵏ ⵏⵖ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⴰⵡⵏⴳⵉⵎ), ⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵏⵓⵃⵢⵓ ⴷⵖⵉ ⵏⴳⵔ ⵜⵙⵏ ⴳ ⵓⴳⵉⵍ ⵙ ⴰⵙⵙⵓⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏⵖ ⵜⴰⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵕⵥⵉ, ⴷⵖⵉ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵉⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⵍⵓ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴰⵢⵏ ⴳ ⴽⵓ ⵜⵏⵎⵏⴰⴹⵜ [1]

ⵜⵉⵙⵖⴰⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵎⴽⵏⵏⴰ ⵜⵙⵏⵎ ⴰⵎⵙⵜⴰⵏ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⵢ ⵙⴽⵔ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⴹⴼⴰⵚⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⴰⵎⵥ ⵜⵉⵖⵔⴰⴷ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵉⵡⵉⵣⵉ ⵜⴰⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵉ ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵣⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⴰⵎⵙⵜⴰⵏ, ⵙⴳ ⵜⵉⵏⵇⵇⴰⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⴰⵎⵙⵜⴰⵏ [2] :

  • ⴰⵎⵙⴳⴷⴰⵍ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵜⵓⵖⵔⵉⵎⵜ.
  • ⴰⵏⵎⵣⴰⵖ ⵅⴼ ⵉⴹⴼⴰⵚⵏ ⴳ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵜⵉⵏⴱⴽⴰⴹⵉⵏ.
  • ⴰⵙⵏⴱⴹⴰⵢ ⴷ ⵜⵏⴳⵔⵜ ⵏⴳⵔ ⵉⵏⴹⵍⵉⴱⵏ .
  • ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⵉ ⵓⵏⴱⴹⵉ ⴰⴷ ⵉⵍⴽⵎ ⵜⵉⴷⵜ .
  • ⴰⵙⵎⵎⵓⵜⴳ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ .
  • ⴰⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵎⵜⵔ ⵜⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ .
  • ⴰⴱⴷⴷ ⵅⴼ ⵜⴰⵙⵍⴳⵏⵜ ⵏ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵜⵏ ⵏ ⵎⵉⴷⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍ ⵏⵏⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⴹⴼⵓⵕ .

ⵥⵕ ⴰⵡⴷ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/droit/avocat.html#:~:text=La%20mission%20d'un%20avocat,voix%20aupr%C3%A8s%20de%20la%20justice. https://www.etudiant.ma/metiers/avocat