Jump to content

ⴰⵎⵓⵍ (ⵜⴰⵢⵓⵏⵜ)

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵎⵢⴰⵖⴰⵏ ⴳⵔ ⵜⵢⵓⵡⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⵉⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ SI (ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ). ⴳ ⵓⵙⵡⴰⵍⴰ ⴰⵎⵙⵔⴰⴳ ⵙⴳ ⵓⴼⵍⵍⴰ, ⴰⴷ ⵏⴰⴼ ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵜ (ⴰⴽⵓⴷ), ⵎⵉⵜⵔⵓ (ⴰⵣⴰⵔⵓ), ⵓⵎⴱⵉⵔ (ⴰⵎⴰⵣⵣⴰⵍ ⵏ ⵓⵥⴰⵔⵓⵔ), ⴰⵎⵓⵍ (ⵜⴰⵙⵎⴽⵜⴰ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ), ⴽⵉⵍⵓⴳⵔⴰⵎ (ⴰⴱⴷⴷⵓⵔ), ⴽⵉⵍⴱⵉⵏ (ⵜⴰⵣⵖⵍⵜ) ⴷ ⴽⴰⵏⴷⵍⴰ (ⵜⵓⵙⵙⴷⴰ ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ).

ⴰⵎⵓⵍ (ⵉⵏⵉⴳⵍ : mol) ⴷ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵢⵓⵡⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⵉⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⴰⵢ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1971, ⴰⵔ ⵡⴰⵍⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵎⵔⴰⵙ ⴳ ⵜⴼⵉⵣⵉⵜⵜⴽⵔⵓⵔⴰ. ⴰⵎⵓⵍ ⴷ ⵜⴰⵙⵎⴽⵜⴰ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵏ ⵢⴰ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵢⵓⵎⵉⵏ 6,022140 76× 1^23 ⵏ ⵓⴼⵔⴷⵉⵙ.ⴰⵎⴹⴰ-ⴰⴷ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⴰⴱⵓⴳⴰⴷⵓ (ⵏⵖ ⵉⵎⵣⴳⵉ ⵏ ⴰⴱⵓⴳⴰⴷⵓ), ⵉⵏⵉⴳⵍ NA ⵜⴰⵙⴽⵜⴰ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⴹⵔⵉⵏ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵓⵍ (mol^−1).

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]