Jump to content

ⵜⵉⵢⵓⵡⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⵉⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵙⴰⵜ ⵏ ⵜⵢⵓⵡⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⵉⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴳⴰⵏ ⵜⵏⵜ « ⵜⵢⵓⵡⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵍ ⵜⵉⵔⵎⴰⴳⵓⵍⵉⵏ » (ⵏⵖ « ⵜⵉⵢⵓⵡⵏⵉⵏ ⵜⵉⵔⵙⵍⴰⵏⵉⵏ ») ⵏⵏⴰ ⵙⴳ ⴷ ⴼⴼⵖⵏⵜ ⵜⵢⵓⵡⵏⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵙ ⵜⵉⵎⵎⴰⴷ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵙ ⵜⵙⵍⴹⵜ ⵜⴰⵙⴽⵜⴰⵏⵜ, ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉ ⵜⵢⵓⵡⵏⵉⵏ-ⴰⴷ « ⵜⵉⵢⵓⵡⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⵙⴳ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ». ⵜⵉⴳⵯⵣⵎⵉⵏ ⴰⴷ ⴳⴰⵏⵜ: ⵜⴰⵙⵉⵏⵜ ⵉ ⵓⵣⵎⵣ, ⴰⵎⵉⵜⵔ ⵉ ⵜⵉⵖⵣⵉ, ⴰⴽⵉⵍⵓ ⵉ ⵜⴰⵣⴷⵓⵣⵜ, ⴰⵎⴱⴱⵉⵔ ⵉ ⵓⵎⵣⴰⵣ ⴰⵎⵥⵥⴰⵕⵓⵕ, ⴽⵉⵍⴱⵏ ⵉ ⵜⵉⵔⵖⵉ, ⴰⵎⵓⵍ ⵉ ⵜⴰⵙⵎⴽⵜⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵜⵜⴰ, ⴽⴰⵏⴷⵉⵍⴰ ⵉ ⵜⵓⵥⵥⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴷ.

ⵙⴰⵜ ⵜⴳⵯⵣⵎⵉⵏ ⵜⵉⵙⵉⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ
ⵉⵏⵉⴳⵍ ⵉⵙⵎ ⵜⴰⵙⵎⴽⵜⴰ
s ⵜⴰⵙⵉⵏⵜ ⴰⵣⵎⵣ
m ⴰⵎⵉⵜⵔ ⵜⵉⵖⵣⵉ
kg ⴰⴽⵉⵍⵓ ⵜⴰⵣⴷⵓⵣⵜ
A ⴰⵎⴱⴱⵉⵔ ⴰⵎⵣⴰⵣ ⴰⵎⵥⵥⴰⵕⵓⵕ
K ⴽⵉⵍⴱⵏ ⵜⵉⵔⵖⵉ
mol ⴰⵎⵓⵍ ⵜⴰⵙⵎⴽⵜⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵜⵜⴰ
cd ⴽⴰⵏⴷⵉⵍⴰ ⵜⵓⵥⵥⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴷ

ⵉⵙⵖⵓⵏⵏ ⵉⴱⵔⵔⴰⵏⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]