ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⴼⴰⵍⴽⴰⵢⵏ ⵏ ⴳⴰⵎⴱⵓⵍ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⴼⴰⵍⴽⴰⵢⵏ ⵏ ⴳⴰⵎⴱⵓⵍ
ⴰⵏⴰⵡ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ
ⵙⵉⵥⵓⵏ 6
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ 240
ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵉⵏ 11 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⵜⵉⵏ
ⴰⵙⵓⴼⵖ
ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴱⵉⵏ ⴱⵓⴽⵉⵍⵉⵜ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵊⵓⵡⴰⵏⴰ ⴱⵉⵔⵉⵙⴼⵓⵔⴷ
ⵙⴰⵔⴰ ⴼⵉⵍⵍ
ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⴱⵉⵏ ⵍⵓⴽⵉⵜ

ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⴼⴰⵍⴽⴰⵢⵏ ⵏ ⴳⴰⵎⴱⵓⵍ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: The Amazing World of Gumball) ⵏⴰⵖⴷ ⵉⵜⵢⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⴳⴰⵎⴱⵓⵍ, ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴰⵙⵉⵜⴽⵓⵎ ⴰⵜⵍⴼⴰⵣ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵙ ⴰⵙⵓⴼⵖ ⴷ ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵏ ⴱⵉⵏ ⴱⵓⴽⵉⵍⵉⵜ[1][2]. ⵉⵣⵔⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ 2 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2011 ⵖ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⴷ ⵉⵣⵔⵉ ⴹⵓⵔⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ 5 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2011, ⴷ ⵉⵣⵔⵉ ⴹⵓⵔⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵏⵏⵙ ⵖ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 9 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2011 ⵖ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ. ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵉⴳⴰ ⵉ ⵜⴰⵣⵣⴰⵏⵉⵏ ⵏ 7 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵙ ⵓⴼⵍⵍⴰ. ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵉⴳⴰ ⵙ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵀⴰⵏⵏⴰ-ⴱⴰⵔⴱⵉⵔⴰ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵣ ⵜⵓⵕⵓⴱⵜ, ⴷ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵏ ⴱⵓⵍⴷⵔ ⵎⵉⴷⵢⴰ (ⵉⵔⵍⴰⵏⴷⴰ; ⵙⵉⵥⵓⵏ 1) ⴷ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓ ⵙⵓⵢ (ⵍⴰⵍⵎⴰ; ⵙⵉⵥⵓⵏ 2-6).

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. "Cartoon Network: The Amazing World of Gumball – The Mystery (V2)". ⴰⵎⴰⵣⵓⵏ.
  2. "The 35th International Animation Film Festival Awards". ASIFA

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]