Jump to content

ⴰⵍⴱⵓⴹ:ⵜⴰⴼⵍⵓⵖⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⴱⵟⵟⵓ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ


ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ
ⵛⵉⴽⴰⴳⵓ
Chicago
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵛⵉⴽⴰⴳⵓ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵛⵉⴽⴰⴳⵓ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ
ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴳⵜ ⵛⵉⴽⴰⴳⵓ
ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴳⵜ ⵛⵉⴽⴰⴳⵓ
ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴳⵜ
ⵜⴰⴼⵍⵓⵖⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⴱⵟⵟⵓ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ
ⵜⴰⴼⵍⵓⵖⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⴱⵟⵟⵓ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ
ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵙⴳ ⵛⵉⴽⴰⴳⵓ
ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ  ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⴰⵡⴰⵏⴽ ⵉⵍⵉⵏⵓⵢ
ⵜⴰⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⴽⵓⴽⴷⵓ ⴱⴰⵢⴷⵊ
ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ
ⴰⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⴰⵔⵙⵓⵜ
ⵕⴰⵎ ⵉⵎⴰⵏⵡⵉⵍ
2011-2015
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ
ⴰⵙⵎⵖⵔⴼ ⵉⵛⵉⴽⴰⴳⵓⵜⵏ
ⵜⴰⵏⵥⵥⵉ 4 448 ⵣⴷⵖ/ⴽⵎ²
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ 8 711 000 ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ 12 830 632 ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⵉⵎⵙⵉⴷⴳⵏ  41°52′57″N 87°37′51″W / 41.882598°N 87.630901°W / 41.882598; -87.630901
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ 60 600ⵀ  = 606ⴽⵎ²
  • ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ
588 ⴽⵎ² (97,03 %)
  • ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ
18 ⴽⵎ² (2,97 %)
ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ UTC-6
ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵢⴰⴹⵏ
ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⵔⵙⵍ 1707
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⴰⵔⴰⴽⴰⵍ
ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵛⵉⴽⴰⴳⵓ ⵙ ⵉⴽⵍⵓ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ
ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵛⵉⴽⴰⴳⵓ ⵙ ⵉⴽⵍⵓ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ
ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵛⵉⴽⴰⴳⵓ ⵙ ⵉⴽⵍⵓ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ
Map
ⵉⵙⵉⵜⵏ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵏ
ⴰⵙⵉⵜ ⵡⵉⴱ http://egov.cityofchicago.org