Jump to content

ⴰⵍⴱⵓⴹ:ⵜⴰⴼⵍⵓⵖⵎⵉⵙⵜ ⴰⵎⴰⵔⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ

ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵣⵎⵔⵎ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵎⵔⵙⵎ ⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰⴷ ⴳ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⵏ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⴷⵏ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏⵉⵏ ⵖⴼ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ, ⵔⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵢⴰⵡⵙ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔⵎ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ (ⵣⵓⵏ ⴷ ⵜⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵜⵥⵔⵔⴰⵎ ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ) ⵖⴼ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵏⵖ ⵜⴰⵎⴰⵔⴰⵜ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵜⵉⵎ.

{{ⵜⴰⴼⵍⵓⵖⵎⵉⵙⵜ ⴰⵎⴰⵔⴰ
| ⵉⵙⵎ  = 
| ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ  = 
| ⴰⵣⵡⵍ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ  =
| ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ  =
| ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ  = 
| ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ =
| ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ  =
| ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ =
| ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⴹⵍ =
| ⵉⵙⵎ ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ =
| ⴰⴼⵔⵉⵙⵎ  = 
| ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ  =
| ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ	 =
| ⵜⵓⵣⴷⵖⵜ =
| ⵜⴰⵡⵎⴰⵏⵉⵜ =
| ⵜⵉⵏⵏⵓⵎⵔⴰ = 
| ⴰⵙⴳⵎⵉ = 
| ⵉⵖⵔⴰ ⴳ = 
| ⵜⴰⴼⵔⴽⴰ = 
| ⴰⵏⴰⵡ  = 
| ⴰⵙⵏⵜⵍ =
| ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ  = 
| ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ  =
| ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ  = 
| ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ =
| ⵢⵓⵡⵍ ⵙ = 
| ⴰⵙⵎⵓⵏ = 
| ⵜⴰⵔⵡⴰ = 
| ⴰⵙⵙⴰⵖⵏ = 
| ⴰⵙⴳⵎⴹ = 
| ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⵉⴱ  = 
}}

ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴽⴰⵣⵓ ⵉⵛⵉⴳⵓⵔⵓ
Kazuo Ishigurou
ⵉⵛⵉⴳⵓⵔⵓ ⴳ ⵙⵟⵓⴽⵀⵓⵍⵎ ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017
ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ 8 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 1954
ⵏⴰⴳⴰⵥⴰⴽⵉ, ⵏⵉⴱⵓⵏ
ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ ⴰⵎⵙⵓⵏⴳⴰⵍ, ⴰⵎⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵉⵏ ⴳⵣⵣⵓⵍⵏⵉⵏ, ⴰⵎⴰⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵣⵍⴰⵏ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ
ⵜⴰⵡⵎⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⵜⵉⵏⵏⵓⵎⵔⴰ ⵏⵉⴱⵓⵏ (ⴰⵔ 1983)
ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ (ⵙⴳ 1983)
ⴰⵙⴳⵎⵉ Bachelor of Arts
Master of Arts
ⵉⵖⵔⴰ ⴳ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⴽⵉⵏⵜ
ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⴰⵏⴳⵍⵢⴰ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ
ⵜⴰⴼⵔⴽⴰ 1981–ⵉⵙⵓⵍ
ⴰⵏⴰⵡⵏ ⴷⵔⴰⵎⴰ, ⴰⵎⴰⵔⵓⵔ ⴰⵎⴰⵣⵔⴰⵢ, ⴰⵎⴰⵔⵓⵔ ⴰⵡⵙⵏⴰⵏ
ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ An Artist of the Floating World
The Remains of the Day
When We Were Orphans
Never Let Me Go (novel)
ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ Winifred Holtby Memorial Prize (1982)
Costa Book Awards (1986)
Booker Prize (1989
Order of the British Empire (1995)
Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres (1998)
ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵏⵓⴱⵍ ⴳ ⵜⵙⴽⵍⴰ
ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⴰⵡⵎⵉ ⵉⵛⵉⴳⵓⵔⵓ (ⵉⵍⵓⵍ 1992)
{{ⵜⴰⴼⵍⵓⵖⵎⵉⵙⵜ ⴰⵎⴰⵔⴰ
|ⵉⵙⵎ      = ⴽⴰⵣⵓ ⵉⵛⵉⴳⵓⵔⵓ<br>Kazuo Ishigurou 
|ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ      = Kazuo Ishiguro in Stockholm 2017 02.jpg
|ⴰⵣⵡⵍ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ = ⵉⵛⵉⴳⵓⵔⵓ ⴳ ⵙⵟⵓⴽⵀⵓⵍⵎ ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017
|ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ    = 8 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 1954
|ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ   = [[ⵏⴰⴳⴰⵥⴰⴽⵉ]], [[ⴰⴼⴰⵢⵍⵓ:Flag of Japan.svg|25px]] [[ⵏⵉⴱⵓⵏ]]
|ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ    = 
|ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ   = 
|ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ    = ⴰⵎⵙⵓⵏⴳⴰⵍ, ⴰⵎⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵉⵏ ⴳⵣⵣⵓⵍⵏⵉⵏ, ⴰⵎⴰⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵣⵍⴰⵏ
|ⵜⴰⵡⵎⴰⵏⵉⵜ   = [[ⴰⴼⴰⵢⵍⵓ:Flag of UK.svg|25px]] [[ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ]]
|ⵜⵉⵏⵏⵓⵎⵔⴰ   = ⵏⵉⴱⵓⵏ (ⴰⵔ 1983)<br>ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ (ⵙⴳ 1983)
|ⴰⵙⴳⵎⵉ    = Bachelor of Arts<br>Master of Arts 
|ⵉⵖⵔⴰ ⴳ  = [[ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⴽⵉⵏⵜ]] <br> [[ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵏⵜ ⵏ ⴰⵏⴳⵍⵢⴰ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ|ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⴰⵏⴳⵍⵢⴰ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ]] 
| ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ  = [[ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ|ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ]]
|ⵜⴰⴼⵔⴽⴰ      = 1981–ⵉⵙⵓⵍ
|ⴰⵏⴰⵡⵏ      = ⴷⵔⴰⵎⴰ, ⴰⵎⴰⵔⵓⵔ ⴰⵎⴰⵣⵔⴰⵢ, ⴰⵎⴰⵔⵓⵔ ⴰⵡⵙⵏⴰⵏ
|ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ   = ''An Artist of the Floating World''<br>''The Remains of the Day''<br>''When We Were Orphans''<br>''Never Let Me Go (novel)''
|ⵢⵓⵡⵍ     = ⵍⵓⵔⵏⴰ ⵎⴰⴽⴷⵓⴳⴰⵍ (1986)
|ⵜⴰⵔⵡⴰ     = ⵏⴰⵡⵎⵉ ⵉⵛⵉⴳⵓⵔⵓ (ⵉⵍⵓⵍ 1992)
|ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ      = Winifred Holtby Memorial Prize (1982)<br>Costa Book Awards (1986)<br>Booker Prize (1989<br>Order of the British Empire (1995)<br>Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres (1998)<br>[[ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵏⵓⴱⵍ|ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵏⵓⴱⵍ ⴳ ⵜⵙⴽⵍⴰ]]
|ⴰⵙⴳⵎⴹ = 
|ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⵉⴱ = 
}}