Jump to content

ⴰⵍⴱⵓⴹ:ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ/ⵉⴷ ⵎⵙⵎⵓⵏ ⴰⵡⴰⵍ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⴰⴳⵓⵎⴰ ⵜⴳⴰ ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵔⴳⴳⵯⵉⵏ ⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵣⵣⵔⵉⵏ ⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵔⴳⵯⴰ ⵙⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵎⵎⴰⴹ ⵙ ⵡⴰⵢⵢⴰ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⴷⴰ ⵉⴱⴱⵉⵏ ⵜⴰⵔⴳⵯⴰ.

ⵜⴰⵡⵏⴰⵖⵜ ⵉⵎⵎⴰⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⴰⴳⵓⵎⴰ