ⵜⴰⵔⴳⵯⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ ,ⵙⴽⵔⵏⵜ ⵎⵉⴷⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵣⵔⵉⵏ ⴰⵎⴰⵏ ⵙ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⴷⴷⴰⴷⵉⵏ ⵙⴳ ⴰⵖⴱⴰⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ , ⴷ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵍⵉ ⵉⵜⴰⵡⵙ ⵉ ⵎⵉⴷⵏ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ , ⵙⵉ ⵣⵉⴽ ⴽⴰⵏⵏⵜⵉⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⵔ ⵙⵓⴷⵙⵏ ⴰⵎⴰⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⴷ ⴰⵔ ⵙⴽⴰⵔⵏ ⴰⵙⵍⴳⵏ ⴷ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵙ ⵉⴳⵔⴰⵏ [1].

ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵔⴳⵯⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴳ ⵉⵎⵍⵉⵍ ⴰⵟⵍⴰⵙ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ
ⴼⴰⵍⴰⵊ ( ⵜⴰⵔⴳⵯⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷⴰⵔ.ⵍⵅⴰⵍⵉⵊ)

ⵥⵕ ⵓⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵟⵍⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ

ⵜⵓⴱⵇⴰⵍ

ⴰⵎⴰⵏ

ⴰⵔⴳⴰⵏ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

¹ https://m.youtube.com/watch?v=dfEYdxkZVLM