Jump to content

ⴰⵍⴱⵓⴹ:ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ 1

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
(ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵡⴰⵍⴰ ⴷ ⵙⴳ ⴰⵍⴱⵓⴹ:ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ)
ⴰⵙⴰⵎⵓ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵖⵉⵢ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵔⴰ!
 
14 ⵢⵓⵏⵢⵓⵏ 2024
7 Dhu al-Hijjah 1445
ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ: 2 383
ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵎⵔⵙⵏ: 1 809
ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵎⵔⵙⵏ ⵉⵏⵔⵎⴰⴷⵏ: 85