Jump to content

ⴰⴽⴰⵔⵜⵓⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵉⴳⴰ ⵣⴳ ⵜⵉⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴰⵙⵉⵏⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⵏⴰⵖⴷ ⴰⵙⵓⵍⴼ ⵏ ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ ⵉⵜⵢⵓⵏⵏⴰⵏ. ⴰⵙⵏⵎⵍ ⵏ ⴰⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵉⵏⴼⵍⴷ ⵖ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ, ⵖⵉⵍⴰ ⴰⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵉⴳⴰⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵙⵉⵏ ⵓⵔⵉⵔ ⵔⵡⴰⵙⵏ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵏⴰⵖⴷ ⵉⵔⵡⴰⵙ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵎⴰⵛⵛ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵙⴹⵚⵉ, ⴰⴽⴰⵔⵉⴽⴰⵜⵓⵔⵉ, ⵡⵉⵏ ⵜⵉⴱⵔⵖⵣⵜ ⵏⴰⵖⴷ ⴽⵔⴰ ⵊⵓⵏⴷ ⴳⵡⵡⵉ. ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴼⵉⵔⵙⵏ ⴰⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⴰⵔⴰⵙ ⵜⵉⵏⵏⵉⵏ ⴰⵎⴼⵉⵔⵙ ⴰⴽⴰⵔⵉⴽⴰⵜⵉⵔ.[1] ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰⵢⵜⵉⵏⵉⵏ ⴰⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵉ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵏⴰⵖⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⵣⴳ ⵜⵓⵕⵓⴱⵜ, ⴷ ⴰⵔ ⵜⴱⴹⵓⵏ ⵍⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ (ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ) ⵙ ⵙⵉⵏ: ⵍⴰⵏⵉⵎⵉ ⴷ ⴰⴽⴰⵔⵜⵓⵏ.

ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵏ ⵉⵜⵎⵙⵙⵓⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵎⵔⵡⴰⵙ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵉⵙⴷⴷⵉⵜⵏ ⵉⵎⵙⴹⵚⵉⵜⵏ ⴷ ⵍⴰⴼⵍⴰⵎ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵍⵍⵉ ⴷⵢⴰⴷ ⵉⴼⴰⵖⵏ ⵖ ⵣⵉⴽ, ⵉⵜⵢⵓⵄⵔⴰⴼ ⴰⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵙ ⵍⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ, ⴷ ⵍⵉⵙⵎ ⵏ ⴰⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⴰⵔⵜⵉⵜⵉⵏⵉⵏ ⵖⵉⵍⴰ ⵉ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⴷ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵏ ⵓⵏⵣⵉⵍⵏ. ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ «ⴰⴽⴰⵔⵜⵓⵏ» ⴰⵔⵜⵉⵜⵉⵏⵏⵉⵏ ⵉ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙ ⵉⵜⵍⴼⴰⵣⵏ ⴷ ⵍⴰⴼⵍⴰⵎ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⴰⵏⵉⵏ ⵏⴰⵖⴷ ⵡⵉⵍⵉ ⵖ ⴰⵢⵜⵉⵍⵉ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ ⴰⵔⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵏⴰⵖⴷ ⵔⵡⴰⵙⵏ ⴰⴼⴳⴳⴰⵏ, ⵏⴰⵖⴷ ⵍⵍⵉⵖ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵏⴱⵔⴰⵣⵏ, ⵜⵉⵎⵙⴽⵙⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⴰⵏⵉⵏ ⵉⵏⴱⵔⴰⵣⵏ, ⵏⴰⵖⴷ ⴽⵔⴰ ⵢⴰⴹⵏ ⵊⵓⵏⴷ ⵖⵉⴽⴰ.

ⴰⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵏ 1960

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. The Editors of Encyclopaedia Britannica, «Cartoon»

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]