Jump to content

ⴰⴱⵓ ⴱⴰⴽⵔ ⵙⵙⵉⴷⵉⵇ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⴱⵓ ⴱⴰⴽⵔ ⵙⵙⵉⴷⵉⵇ ⵅⴰⵍⵉⴼⴰ ⵏ ⵓⵏⴱⵔⴰⵣ ⵏ ⵍⵍⴰⵀ (صلى الله عليه وسلم)ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ - ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵄⴰⵟⵉⵇ ⴱⵏ ⵄⴰⴱⵉ ⵇⴰⵀⴰⵟⵉⵄ ⵄⵓⵙⵎⴰⵏ ⴱⵏ ⵄⴰⵎⵉⵔ ⴱⵏ ⵄⴰⵎⵔ ⴱⵏ ⴽⴰⴱ ⴱⵏ ⵙⴰⵄⴷ ⴱⵏ ⵟⵉⵎ ⴱⵏ ⵎⴰⵔⴰⴱ ⴱⵏ ⴽⴰⴱ ⴱⵏ ⵍⵡⴰⵢ ⵍⵇⴰⵔⵛⵉ ⵟⵉⵎⵉ ⵔⵣⴰⵃ ⵍⵍⴰⵀ ⵅⴼⵙ ⵕⵕⵃⵎⵜ ⵉ ⵡⵏⵏⴰ ⵢⵓⵣⵏⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⵉ ⵡⵏⵏⴰⵍ ⵏⵏⵙ ,ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵢⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⵇⴱⵓⵔ .ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⵢⴷ ⵜⵏⵏⴰ: " ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ , ⵎⴰⵛ ⵢⵓⴳⵔ ⴳⵉⵙ ⵓⵜⵛⵉ " .ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ: ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ , ⴰⵛⴽⵓ ⵉⴳⴰ ⵓⵡⵔⵉⴽ ⵏⵏⵙ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ , ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵍⴰ ⵍⴰⵍⵉⴹ ⴱⵏ ⵙⴰⵄⴷ .ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ: ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵙⵙⵏ ⵇⵓⵔⵉⵛ ⵙ ⵓⵙⵙⵉⴹⵏ ⵏⵏⵙ .

ⵏⵏⴰⵏ-ⴰⵙ: " ⵉⴳⴰ ⵓⴷⵔⴰⵔ , ⴷ ⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏ , ⴷ ⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏ, ⴷ ⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏ, ⴷ ⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏ, ⴷ ⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏ, ⴷ ⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏ. "

ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵃⴼⴹⵏ ⵙⴳ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ

ابو بكر الصديق ⴰⴱⵓ ⴱⴰⴽⵔ ⵚⵚⵉⴷⴷⵉⵇ

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⴱⵏ ⵍⵄⴰⵕⴰⴱⵉ: ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵜⵍⴽⵎ ⴰⵜⵉⴳ ⵏⵏⵙ: ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ. ⵜⵏⵏⴰ ⵄⴰⵢⵛⴰ: ⵓⵔ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵄⴰⴱⴱⵓ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⵡⴰⴳ ⵅⴰⵙ ⵄⴰⴱⴱⵓ ⴱⴽⵔ .ⴷ ⵖⴼ ⵍⵃⴰⴽⵉⵎ, ⵉⵏⵏⴰ: ⴰⴱⵓ ⴱⴰⴽⵔ ⵉⴳⴰ ⴰⵥⵕⵓ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ, ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵜⴰⵣⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ, ⵓⵔ ⵉⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵀⴰ ⵖ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏⵏⵙ.ⵉⴷⴷⴰ-ⴷ ⴷⵉⴳⵙ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵓⵥⵕⵓ ⴷ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⴱⵖⵔ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵏⴱⴳⵉ , ⵢⵏⵏⴰ: " ⵓⵔ ⴷ ⵢⵓⴼⵉ ⵓⵥⵕⵓ ⵏ ⴱⴰⴱⴰ .ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵅⴰⵍⵉⴼⴰ ⵏ ⴰⴱⵓ ⴱⴰⴽⵔ ⵙⵉⴷⵉⵇ ⵓⵔ ⵜⵣⵔⵉ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵡⴰⵙⵏ ⴷ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⵏ, ⴷ ⵡⴰⵅⵅⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⴳⵉⵙ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ, ⴷ ⵜⵍⵍⴰ ⴳⵉⵙ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵙⵙⴽⵔⵏ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⴳ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏⵏⵙ, ⵎⴽ ⵓⵔ ⵉⴽⴽⵙ ⵕⴱⴱⵉ ⴳⵉⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⵙ ⵔⴱⴱⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴹ ⵙ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⴷⵓⵙⵉ, ⵉⴳⴰ ⵙⵉⴷⵉⵇ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴰⵎⵥⵍⴰⵢ ⵏ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ, ⴳⵉⵙ ⵜⵛⵛⴰⵔ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵔⴱⴱⵉ, ⴷ ⵔⴱⴱⵉ ⵙ ⵜⴷⵓⵙⵉ, ⴷ ⵔⴱⴱⵉ ⵙ ⵜⴷⵓⵙⵉ.ⵀⴰⵜⵉⵖ ⵙⵡⵉⵏⵖ ⵎⴰ ⵙ ⵉⵏⵏⴰ ⵀⵉⴽⵍ: "ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⴰⴷ ⵉⵃⵏⵊⵉⵔⵏ, ⵉⵔⵥⵥⵎⵏ, ⵉⵔⵥⵥⵎⵏ.

ⴷ ⴰⴷ ⵜⵛⵛⵉⵎ ⴰⵎⵣⴰⵣⴰⵍ ⴳ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⴳ ⵜⵥⴹⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ, ⴷⴰ ⵜⵙⵙⴽⵛⵎ ⴳ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵣⵎⵔⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵜⵙⵙⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉⵜ ⵏⵖⴷ ⴰⵙⵖⵍ.ⴷ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵚⴽⵓ ⵏ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ, ⴳ ⵓⵙⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵥⵉⴹⵕⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵜⵉⵥⵉⴹⵕⴰ ⵏⵏⵙⵏ, ⴷ ⴳ ⵓⵙⵙⵓⵖⵍ ⵏⵏⵙⵏ ⵖⵔ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵏⵏⴰ ⴳ ⴷⴰ ⵙⵙⵓⴼⵖⵏ ⴰⴽⴽⵡ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⴼⴽⴰ ⵕⴱⴱⵉ.

ⵉ ⵓⵎⴷⴷⵓⴽⵍ, ⴰⵇⴱⵓⵔ, ⴰⵎⵣⴷⴰⵢ, ⴰⵢⵜ ⵄⵓⵀⴰ, ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴳ ⵍⵇⴰⵀⵉⵔⴰ, ⵅⴰⵍⵉⴼⴰ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ, ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ
ⴰⴱⵓ ⴱⴽⵔ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ
(50 ⴽ) ⵀ / 573ⵎ)

ⵎⴽⴰ, ⵜⴰⵃⴰⵎⵎⴰ, ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ

ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ
ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ 22 ⵊⵎⴷⴰ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵜ 13ⵀ - 22 ⵖⵓⵛⵜ 634ⵎ

ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⵎⵉⵏⵓⵕⴰ, ⵍⵀⵉⵊⴰⵣ, ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ, ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵅⴰⵍⵉⴼⴰ ⵏ ⵕⵕⴰⵛⴷⴰ

ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ
ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ: ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ, ⵉⴱⴰⴹⵉⵢⵏ, ⴷⴷⵔⵓⵙⵉⵢⵏ, ⵉⵛⵉⵄⵉⵢⵏ ⵣⴰⵢⴷⵉⵢⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵖⵔⵏ ⴳ
ⵜⴰⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵏⴱⴱⵉ, ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵏⴱⴱⵉ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴷ ⵄⵓⵎⴰⵕ ⴱⵏ ⵍⵅⵟⴰⴱ, ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵎⵉⵏⵓⵔⴰ ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ
ⴱⴰⴱⴰⵙ: ⴰⴱⵓ ⴽⴰⵀⴰⴼⴰ ⵄⵓⵙⵎⴰⵏ ⴱⵏ ⵄⴰⵎⴰⵔ ⴱⵏ ⵄⴰⵎⵔⵓ ⵜⵉⵟⵉⵎⵉ ⵍⵇⵔⵛⵉ

ⵜⴰⵡⵜⵎⵜ: ⵜⴰⵡⵜⵎⵜ ⵏ ⵍⵃⵉⵔ ⵙⴰⵍⵎⴰ ⵜⴰⵡⵜⵎⵜ ⵏ ⵙⴰⵅⵔ ⴱⵏ ⵄⴰⵎⵔ ⵜⴰⵡⵜⵎⵜ ⵏ ⵍⵇⵔⵇⵉⵢⴰ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏⵏⵙ: ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵜⵔⴱⴰⵜ ⵏ ⴱⴰⴱⵉ ⵜⴰⵖⵍⴼⵜ, ⴷ ⵜⴰⵎ ⵏ ⴰⵎⵔ ⵜⴰⵔⴱⴰⵜ ⵏ ⴱⴰⴱⵉ ⵜⴰⵖⵍⴼⵜ, ⴷ ⵜⴰⵎ ⵏ ⴼⵔⵓⴰ ⵜⴰⵔⴱⴰⵜ ⵏ ⴱⴰⴱⵉ ⵜⴰⵖⵍⴼⵜ ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙ: ⴽⴷⵉⵍⴰ ⵜⴰⵔⴱⴰⵜ ⵏ ⵄⴱⴷ ⵍⵄⵣⵉⵣ, ⴷ ⵎⴰⵎ ⵕⵕⵎⴰⵏ ⵜⴰⵔⴱⴰⵜ ⵏ ⴰⵎⵔ, ⴷ ⵙⵙⵎⴰ ⵜⴰⵔⴱⴰⵜ ⵏ ⴰⵎⵉⵙ, ⴷ ⵍⵃⴰⴱⵉⴱⴰ ⵜⴰⵔⴱⴰⵜ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ. ⴰⵢⵜⵎⴰ ⵏⵏⵙ: ⵄⴱⴷⵔⵔⵃⵎⴰⵏ, ⴷ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ, ⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ, ⴷ ⵙⵙⵎⴰ, ⴷ ⵄⴰⵛⵉⵛⴰ, ⴷ ⵎⴰⵎ ⴽⵍⵜⵓⵎ.

ⵜⵉⵙⵖⵏⵉⵏ

ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ:

Wikipedia

Google

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]