ⵅⴰⴷⵉⵊⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵅⴰⴷⵉⵙⴰ ⴰ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵢⵔⴹⵓ ⵔⴱⴱⵉ

ⵅⴰⴷⵉⵊⴰ ⵢⵍⵍⵉⵙ ⵏ ⵅⵓⵡⴰⵢⵍⵉⴷ ⴱⵏⵜ ⴰⵙⴰⴷ ⵜⴰⵇⵓⵔⴰⵢⵛⵉⵜ ⵜⵍⵉⵍ ⴳ 68 ⴷⴰⵜ.ⵀⵉ ⵜⵎⵎⵓⵜ 3 ⴷⴰⵜ.ⵀⵉ (556 ⵎ - 620 ⵎ)  ⵜⴳⴰ ⵢⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⴻⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵙⴳ ⵜⵉⵎⵟⵟⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵔⴱⴱⵉ ⵖⴰⴼⵙ ⴷ ⵢⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⴽⵓⵍ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵏⵙ ⵡⴰⵔ ⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ  ⵉⴱⵔⴰⵀⵉⵎ، ⵜⴷⴷⵔ ⵅⴰⴷⵉⵊⴰ ⴰⴽⴷ ⴰⵎⴰⵣⴰⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵙⴳ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵍⴱⵉⵄⵜⴰ ⵜⴰⵏⴰⴱⴰⵡⵉⵜ ، ⵜⴽⴽⴰⵜⵉⵏ ⴷⴰ ⵜⵙⵃⵓⵙⵙⵓ ⵙ ⵏⵏⵓⴱⵓⵡⴰ ⵏ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⵏⵏⵙ، ⵜⴽⴽⴰⵜⵉⵏ ⴷⴰ ⵜⵜⵄⵜⴰⵏⴰ ⵙ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵏⵙ، ⴷⴰ ⵜⵜⵙⵉⵢⵢⵔ ⵜⵉⵔⴽⴰⴼⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ، ⴷⴰ ⵜⵃⵢⵢⴰⵍ ⵉ ⵎⵓⵣⴰⵏ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ (()) ⵎⴰ ⵢⴱⵖⴰ ⴳ ⵓⴼⵓⵖ ⵏⵏⵙ ⵖⵔ ⵍⵖⴰⵔ ⵃⴰⵔⴰ، ⴷ ⵍⵍⵉⴳ ⵢⵙⴳⴳⵉⵣ ⵔⴱⴱⵉ ⵍⵡⴰⵃⵢ ⵏⵏⵙ ⵖⴰⴼ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ , ⵜⴳⴰ ⵅⴰⴷⵉⵊⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵙⴳ ⵡⵉⵏ ⵜⵢⵓⵎⴻⵏ ، ⵜⴷⴷⴰ ⵙⵉⵙ ⵖⵔ ⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏ ⵄⵎⵎⵉⵙ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⵇⴰ ⴱⵏ ⵏⵓⴼⴰ ⵏⵏⴰ ⵢⴱⵛⵛⵔⵜ ⴱⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴰⵣⴰⵏ ⵜⵓⵎⴰⵙⵜ، ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵙⴳ ⵡⵉⵏ ⵢⵓⵎⵏⴻⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⴷ ⵜⵡⵜⵎⵉⵏ ، ⴷ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⵜⵜⵓⴹⴹⴰⵏ ⴷ ⵜⵥⵥⵓⵍ،  ⵜⵖⵉⵎⵉ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵓⵢⴰ ⵜⵚⴱⵕ ⴰⴽⴷ ⴰⵎⴰⵣⴰⵏ ⴳ ⵉⵙⴽⵔⴽⵉⵙⵏ ⵏ ⵇⵓⵔⴰⵢⵛ ⴷ ⵜⴰⵄⴰⴷⴷⵓ ⵏⵏⵙ ⵖⴰⴼ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ، ⴰⵔ ⵎⴰ ⵢⵍⵍⴰ ⵍⵃⵉⵚⴰⵔ ⵏ ⵇⵓⵔⴰⵢⵛ ⵖⴰⴼ ⴱⴰⵏⵉ ⵀⴰⵛⵉⵎ ⴷ ⴱⴰⵏⵉ ⴰⵍⵎⵓⵟⵟⴰⵍⵉⴱ ⴳ ⵛⵛⵉⵄⴰⴱ ⵏ ⴰⴱⵉ ⵟⴰⵍⵉⴱ، ⵜⵍⵜⴰⵃⵇ ⵙ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵛⵛⵉⵄⴰⴱ، ⵜⵣⵣⵔⵉ ⵎⴰ ⵢⵣⵣⵔⵉ ⴱⴰⵏⵓ ⵀⴰⵛⵉⵎ ⵙⴳ ⵍⴰⵥ ⴷ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏⵉⴳ ⴽⵔⴰⴹ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ، ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⴼⵓⴽⴽ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵅⴼ ⵓⵎⴰⵣⵣⴰⵏ ⵏ ⵔⴱⴱⵉ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴷⵉⵙ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵜⵓⴹⵏ ⵅⴰⴷⵉⵊⴰ. ⵜⵎⵎⵓⵜ ⵅⴰⴷⵉⵊⴰ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵄⵎⵎⵉⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⴰⴱⵉ ⵟⴰⵍⵉⴱ ⵏ ⵄⴰⴱⴷ ⵍⵎⵓⵟⵟⴰⵍⵉⴱ ⵙ ⴽⵔⴰⴹ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ .

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]