1 (ⴼⵉⵍⵎ)

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

1 (ⵢⴰⵏ)
1 (One) (ⴳⵍⵣ)
ⵓⵎⵍⴰⵏ ⴼ ⵍⴼⵉⵍⵎ
ⴰⵏⴰⵡ ⴰⴼⵉⵍⵎ ⵓⵜⵉⵎ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ  ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ
ⴰⴼⵓⵖ 1 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2013
ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵓⵜⵉⵎ ⴰⵎⴰⵏⵓⵏ
ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵉⵏ 112 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵜ
ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ
ⴰⵙⵓⴼⵖ ⴱⵓⵍ ⴽⵔⴰⵡⴷⵔ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵎⴰⵢⴽⵍ ⵛⵉⴼⵍⵓⴼⴼ
ⵏⵉⴳⵍ ⵙⵉⵏⴽⵍⵉⵔ
ⴰⵙⵉⵏⵢⴰⵔⵉⵙⵜ ⵎⴰⵔⴽ ⵎⵓⵏⵔⵓ
ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⵎⴰⵜⵜⵔ

1 (ⵏⴰⵖ ⴷ ⵓⵍⴰ ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: 1: Life On The Limit) ⵉⴳⴰ ⴰⴼⵉⵍⵎ ⵓⵜⵉⵎ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ, ⵉⴼⴼⴰⵖ ⴷ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2013 ⴳ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⴱⵓⵍ ⴽⵔⵓⵡⴷⵔ.[1][2]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. ⵊⵓⵏⵙⵓⵏ, ⴷⴰⵏⵢⵉⵍ (10 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2014). "Life On The Limit: Formula One's deadliest crashes". The Telegraph.
  2. ⴽⵉⵔⵎⵓⴷ, ⵎⴰⵔⴽ (11 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2014). "1 – Life on the Limit – review". The Guardian.