1982

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⵉⵏⵉⴼⴹⵜ ⵜⵉⵏⵉⴼⴹⵜ ⵜⵉⵙⵙ 2
ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 19ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 20ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 21
ⵜⴰⵎⵔⴰⵡⴰⵏⵜ 19601970198019902000
ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1979198019811982198319841985

ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1982 ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ ⴷ ⵙ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ 2932. ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵣⴳ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ 1980, ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 20, ⴷ ⵣⴳ ⵜⵏⵉⴼⴹⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ, ⵉⴱⴷⴰ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ.

ⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵍⵉⵍⵉⵜⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵡⴰⵔ ⴰⵙⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]