ⵢⵓⵍⵢⵓⵙ ⵇⴰⵢⵚⴰⵕ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵊⵓⵍⵢⵓⵙ ⵇⴰⵢⵙⴻⵕ ⵅⴼ ⴰⴷⴰⴱⵓ ⴰⵔⵓⵎⴰⵏⵉ

ⵊⵓⵍⵢⵓⵙ ⵇⴰⵢⵙⴻⵕ ⴰⵎⵖⴰⵔ ⴰⵕⵓⵎⴰⵏⵉ ⴷ ⴰⴷⵉⴽⵜⴰⵜⵓⵔⵉ ⵉⵅⵎⵎⵔ ⵜⴰⵏⵉⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴼⵔⴰⵔⵜ ⵖ ⴰⵙⵏⴼ ⵏ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵕⵓⵎⴰⵏⵉⵜ ⵉ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵕⵓⵎⴰⵏⵉⵜ , ⵏⵜⵜⴰ ⴰⵡⵔⵉⴽ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵖ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⴰⴳⴳⵯⴷ ⴰⵍⵉⴽⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵏⵙⵏⴰⵎⵜ , ⵜⵉⵏⵖⵉ ⵏⵏⵙ

ⵜⵓⴷⵔⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵍⵉⵍⵉ ⵏ ⵇⴰⵢⵙⴻⵕ ⴳ ⴰⴽⵍⴰⵍ ⴰⵕⵓⵎⴰⵏⵉ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴳ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 100 ⴷⴰⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ , ⵉⵅⴹⵍ ⵉ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵎ ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⴰⵙⵔⴷⴰⵙ , ⵉⵙⵏⵏⵙⵜⵎ ⵖⴰⵍⵢⴰ ⵣⴳ 58 ⵉ 50 ⴷⴰⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ , ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵉⴰⵖⵓⵍ ⵉ ⵕⵓⵎⴰ ⵇⴰⵢⵙⴻⵕ ⵉⴽⵛⵎ ⴳ ⴰⵎⵏⵣⴰⵖ ⵉ ⵜⵉⵎⵎⵓⵖⵔⴰ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⵣⵣⵓⵣⵡⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴰⵎ ⴱⵓⵎⴱⴻⵢ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵖⴰⵔⵏ , ⴳ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 49 ⴷⴰⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ ⵇⴰⵢⵙⴻⵕ ⵉⵏⴹⵓ ⵉⵖⵣⵔ ⵏ ⵔⵓⴱⵉⴽⵓⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⵜ ⵏⵏⵙ , ⵇⴰⵢⵙⴻⵕ ⵉⵙⵔⴳ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⴰⵏⵖⵔⴰⵎ ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⵎⵔⵓⵣ ⴷ ⵉⴰⵖⵓⵍ ⴰⴷⵉⴽⵜⴰⵜⵓⵔⵉ ⴳ 44 ⴷⴰⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ

ⵉⴹⵉⵚ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⴹⵉⵚ ⵏ ⵇⴰⵢⵙⴻⵕ ⵅⴼ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵕⵓⵎⴰⵏⵉ ⴷ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵏ ⴰⴷⴰⵔⴰⵎ ⴰⵎⴷⵔⵓ , ⴰⵎⵓⴽⵏ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⵉ ⴰⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⴰⵙⵏⵓⵃⵢⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴰⵎ ⴰⴱⴹⴰⵢ ⵏ ⵉⴽⴰⵍⵏ ⵉ ⵉⵎⵃⴰⵔⴽⴰⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⴷ ⴰⵙⴳⴳⴷ ⵏ ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ( ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵊⵓⵍⵢⴰⵏⵉ ) , ⴰⵍⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵉⵎⵎⵓⵖⵔⴰ ⵉⵙⵔⴳ ⴰⵙⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵕⵓⵎⴰⵏⵉⵜ ⴷ ⵜⵉⵣⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵏⴽⴰⴷⵜ ⵜⴰⵕⵓⵎⴰⵏⵉⵜ ⴳ ⴰⵏⴱⴰⴹ ⵏ ⵓⴽⵜⴰⴼⵢⴰⵏ ( ⴰⵎⴽⴽⴰⵙⵓ ⴰⵎⵃⴰⵣ ) ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵓⵖⵓⵙⵜⵓⵙ , ⴳ 44 ⴷⴰⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ ⵜⵉⵏⵖⵉ ⵏ ⵇⴰⵢⵙⴻⵕ ⵙ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵏ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵖⴰⵔⵏ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]