Jump to content

ⵡⵓⵊⴷⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵡⵓⵊⴷⴰ
Oujda (ⴼⵕ)
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵜⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏⵜ
ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵡⵓⵊⴷⴰ-ⴰⵏⴳⴰⴷ
ⵉⵏⵉⴳⵍ ⴰⵙⴰⵡⴰⵢ 60000
ⵜⴰⵔⴰⵖⵔⴼⵜ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 494,252 ⵏ ⵉⵎⵣⴷⵉⵖ (2014)
ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ 131,020
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ 92,73ⴽⵎ²
ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ 470ⵎ
Map
34.689167, -1.911389

ⵡⵓⵊⴷⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴰⴷⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⴳ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵜⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏⵜ. ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⴰⴷ ⵖ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴷⵣⴰⵢⵔ, ⴳⵔⵉⵙ ⴷ ⵊⵓⵊ ⴱⵖⴰⵍ ⵖⴰⵔ ⴽⵔⴰⵏ 14 ⴽⵎ. ⵜⵇⵔⵔⴱ ⵉ ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⴱⵏⵉ ⵣⵏⴰⵙⵙⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴳⵓⴳ ⴼ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ ⵙ 60ⴽⵎ. ⵜⴻⵜⵜⵓⵢⴱⵏⴰ ⵡⵓⵊⴷⴰ ⵙ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵣⵉⵔⵉ ⵉⴱⵏ ⴰⵜⵜⵉⴰ ⵖ 994 ⵖ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⴰⵏⴳⴰⴷ.

ⴰⵙⵏⵎⴽⵜⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⵏⵎⴽⵜⴰ ⵏ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⵓⵊⴷⴰ-ⴰⵏⴳⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵖ ⵉⵍⵍⴰ 492 873 ⵓⵎⵣⴷⴰⵖ, ⵉⵖ ⵏⵥⵔⴰ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵢⵙⴽⴰⵔ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⵏ 2014[1].

ⴰⵙⵍⵎⴷ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  • ⴰⵙⵖⵍ ⵏ ⵜⴰⵇⵓⴱⴱⴰⵏⵉⵜ : 21%
  • ⴰⵙⵖⵍ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵍⵍⵉ ⵉⵖⵔⴰⵏ ⴰⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴷⵉ ⵏⵖⴷ ⵓⴳⴳⴰⵔ : 24,6%

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  • ⴰⵙⵖⵍ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵍⵍⵉ ⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ : 45,4%
  • ⴰⵙⵖⵍ ⵏ ⵜⴰⵔⵡⵓⵔⵉ (ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵟⵟⴰⴼⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ) : 26,2%
  • ⴰⵙⵖⵍ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵍⵍⵉ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴷⴰⵔ ⵍⵎⵅⵣⵏ (ⵏⵖ ⴽⴰⵏⵜⵉⵏ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳⵉⵙ) : 17%
  • ⴰⵙⵖⵍ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵍⵍⵉ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵖ ⵓⵙⵍⵉⴳ (ⵏⵖ ⴽⴰⵏⵜⵉⵏ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳⵉⵙ) : 46,9%

ⵜⴰⴷⵎⵙⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵙⴱⴱⴰⴱⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵢⴰⵜ ⵖ ⵜⵓⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴱⴰⵃⵔⴰ ⴷ ⵉⵜⵜⵔⵔⴰⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵉ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵡⵓⵊⴷⴰ, ⵉⴳ ⵓⴳⵎⵎⴰⴹ ⵍⵍⵉ ⵖ ⵜⵍⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵎⵎⴰⴹ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⵙ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⴼ ⴰⵜⵉⴳ ⵉ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵔ ⵉⵍⴽⴰⵎ ⵉⵙ ⵎⵎⵉⵇⵉⵔ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵔⵔⵉⴼ ⴷ ⴷⴷⴰ ⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. RGPH 2014 - Site HCP : rgphentableaux.hcp.ma/