ⵡⴰⵍⵉⵍⵉ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵡⴰⵍⵉⵍⵉ (ⵙ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ: ⵡⴰⵍⵉⵍⵉ; ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ: وليلي; ⵙ ⵜⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ: ⴼⵓⵍⵓⴱⵉⵍⵉⵙ) ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵇⴷⵉⵎⵜ, ⵜⴻⵜⵜⵓⵚⴽⴰ ⵖ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏⵖ ⴷ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ, ⵜⴳⴰ ⵢⴰⴷⵍⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ. ⵜⴳⴰ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴰⴷⵔⵣⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⵖ ⵓⵣⴰⵖⴰⵔ ⵏ ⵙⴰⵢⵙ ⵉⴹⴼⵕⵏ ⵉ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵍⵉⵍⵉ ⵖ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵎⴽⵏⴰⵙ[1]

ⵖ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 8 ⵉⵙⵙⵏⵜⴰ ⴳⵉⵙ ⵉⴷⵔⵉⵙ ⵉⴱⵏ ⵄⴰⴱⴷⵓⵍⵍⴰⵀ ⴰⵏⴱⴰⴹ ⵏ ⴰⵍ ⴰⴷⴰⵔⵉⵙⴰ ⵖ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵖ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 11 ⴼⵍⵏ ⵜⵜ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵎⵎⵓⵜⵜⵢ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⵏ ⴰⵍ ⴰⴷⴰⵔⵉⵙⴰ ⵙ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ, ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵎⵎⵓⵜⵜⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⴷⵔⵉⵙ ⵥⵕⵀⵓⵏ. ⵙⵙⵏⵜⴰⵏ ⴳⵉⵙ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⵉⵔⴽⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵜⵏ ⵣⵖ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 20, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴳⵉⵙ ⵉⵜⵜⵢⴰⴼⴰⵏ ⵢⵓⵊⵊⴰ ⵜⵜ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓⵣⵎⵉⵎ ⵖ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵏ ⵏ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1997[1]

ⵉⵙⵎ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴻⵜⵜⵓⵚⴽⴰ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⵉⵍⵉ ⵖ ⵓⵖⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵥⵕⵀⵓⵏ ⵜⴰⵎⴰ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵅⵓⵎⴰⵏⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⴼⵕⵟⴰⵚⴰ, ⵜⵍⴽⵎ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ 42 ⵀⵉⴽⵜⴰⵔ, ⵜⴰⴳⴳⵓⴳ ⵙ 3 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ ⴼ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⴷⵔⵉⵙ ⵥⵕⵀⵓⵏ, 30 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ ⴼ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵎⴽⵏⴰⵙ, ⴷ 63 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ ⴼ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ. ⵍⵍⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵣⴰⵖⴰⵔⵏ ⵎⵓ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏⵏⵙⵏ, ⴰⵔ ⵙⵎⵖⴰⵢⵏ ⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴳⵏ, ⵙ ⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⴷⴷⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⵓⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵍⵍⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵖ ⵜⵙⴳⴰ .


ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵏⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵉⵙⵙⵓⵜⵍⵏ ⵉ ⵡⴰⵍⵉⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵣⴷⴰⵖ ⵣⵖ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵜⵍⴰⵏⵜⵉ (ⴻⵏ) ⴷ ⵓⵏⵢⵓⵍⵉⵜⵉ (ⴻⵏ), ⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ 5.000 ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⵢⴰ. ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⵉⵔⴽⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵜⵏ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏⵉⵏ ⵖ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵍⵉⵍⵉ ⵙⴷⵓⴳⴳⴰⵏ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵉⴷⵇⵇⵉ ⵎⵉ ⵉⵜⵜⵓⵔⵔⴰⵢ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⴰⵔ ⴰⵣⵎⵣ ⴰⵏⵢⵓⵍⵉⵜⵉ, ⵉⵔⵡⴰⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⴳⵣⵎⴰⵏ ⵜⵜⵢⴰⴼⴰⵏⵉⵏ ⵖ ⵉⴱⵉⵔⵢⴰ. ⴽⴽⴰⵏ ⵜⵜ ⵏⵏ ⴳⵉⵙ ⵉⵇⴰⵔⵟⴰⵊⵉⵢⵏ ⵖ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ 8, ⴰⵢⴰ ⵎⵍⴰⵏⵜ ⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⵖⵉⵏⵏ ⴼⵍⵏ, ⵣⵓⵏ ⴷ ⵉⵅⵔⴱⴰⵏ ⵏ ⵍⵎⴰⵄⴱⴰⴷ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ ⴱⴰⵄⵍ, ⵉⴷⵇⵇⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵥⵕⴰⵏ ⵖ ⴳⵣⵉⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴼⵉⵏⵉⵇⵉⵢⵜ. ⵜⴽⵛⵉⵎ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⵉⵍⵉ ⵖ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ ⴷⴷⵓ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵕⵓⵎⵉⵢⵏ ⴹⴼⴼⵉⵕ ⵜⴰⴹⵓⵕⵉ ⵏ ⵇⴰⵕⵟⴰⵊ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 146 ⴷⴰⵜ ⵏⵜⵍⴰⵍⵉⵜ. ⵜⵙⵓⵍ ⵜⵣⵔⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⴼⵉⵏⵉⵇⵉⵢⵏ ⵖ ⵡⴰⵍⵉⵍⵉ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⵙⴳⴳⵯⵙⵏ ⴼ ⴰⵍⵍⵉⵖ ⵢⴰⴷ ⵜⵍⵍⴰ ⴷⴷⵓ ⵉⴼⴰⵙⵏ ⵏ ⵉⵕⵓⵎⵉⵢⵏ, ⵖ ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⵣⵔⵉⵔⵜ ⴰⴷ, ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵏⵣⵣⵓⵔⴼⴰ ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔ ⵉⵖⴰⵎⴰ ⵢⵉⵙⵎ ⴰⵇⴰⵕⵟⴰⵊⵉⵢ ⵙⵓⴼⴼⵉⵜ. ⵉⵙⵙⵏⵜⴰ ⵢⵓⴱⴰ ⵉⵉ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵖ ⵡⴰⵍⵉⵍⵉ ⴷⴰⵕⴰⵜ ⵏ ⵎⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⵙⵏⵚⴱ ⵓⴳⵓⵙⵜⵉⵏ ⴼ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ ⵖ ⵓⵙⴻⴳⴳⵡⴰⵙ 25 ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ. ⵉⵖⵔⴰ ⵢⵓⴱⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵖ ⵕⵓⵎⴰ, ⵉⵜⴰⵀⵍ ⵙ ⴽⵍⵢⵓⴱⴰⵟⵕⴰ ⵙⵉⵍⵉⵏⵉ ⵉⵉ, ⵉⵍⵍⵉⵙ ⵏ ⵎⴰⵕⴽ ⴰⵏⵟⵓⵏⵉ ⴰⵏⴷ ⵛⵍⴻⵓⴱⴰⵜⵔⴰ, ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵉⴳⴰ ⵢⵓⴱⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⵉⵙ ⴱⵟⵓⵍⵉⵎⵉ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵙ ⵍⴰⵚⵍ, ⵜⵉⵖⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵏⵏⵙⵏ ⴳⴰⵏ ⵉⵕⵓⵎⵉⵢⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ ⴷ ⵜⵎⵙⴷⴰⴳⵜ ⵜⴰⵕⵓⵎⵉⵢⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ, ⵣⵓⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⵚⴽⴰ ⵢⵓⴱⴰ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵡⵍⵉⵍⵉ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. 1.0 1.1 Archaeological Site of Volubilis, Yunisku